Sufi ve Sufiler

Gönül Dostlarına Selam Olsun

 • Online Kütüphane

 • Kitap Tavsiyesi

 • Site İçeriğinden

 • Site Bilgisi

  Üye Sayısı : 951
  Konu Sayısı : 247
  Sayfa Sayısı : 10365
  Kitap Sayısı: 82
  E- Kitap Sayısı: 131
  Video Sayısı: 327
  Yükleme Dosyası: 421
 • Ziyaret

  • 1,158,643 Sayfa izlenimi
 • Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi (k.s) Kimdir?

  Posted by seyyahin Mayıs 26, 2007

   

  Ramazanğlu Mahmud Sami Efendi

   

  Mahmud Sami Ramazanoğlu (K.S)


  Bir asra yaklaşan ömrünü istikamet,
  takvâ ve verâ ölçülen içinde, kullarını Allah’ın yoluna irşâdla ikmal
  eden Sâmi Efendi Hazretlerini nebiler nebisinin âğûşunda sevgilisi
  Allah’a uğurlayışımızın ardından 10 yıl geçti O’nu, vefâtının sene-i
  devriyesinde söz kalıpları içine sokmak ve lâfızlarla anlatmak bizim
  kârımız değil. Lâkin “Sâlihlerden bahsetmenin rahmet nüzûlüne medâr”
  olacağı düşüncesiyle kısa çizgilerle merhûmu anlatmaya çalışacağız.

  Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu, nüfus kayıtlarına göre 1892 yılında Adana’da
  dünyaya geldi. Babası tarihte Ramazanoğulları diye bilinen âileden
  Müctebâ Bey, annesi ise Ümmügülsüm Hanım’dır. Sâmi Efendi’nin büyük
  ceddi Abdülhâdi Bey’in tesbit ettiği âile şeceresine göre,
  Ramazanoğullarının aslen Türklerin Oğuz boyunun Üçoklar kabilesinden
  olduğu ve Hz. Halid b. Velid (r. A.) nesliyle münâsebettar bulunduğu
  anlaşılmaktadır.

  İlk, orta ve lise tahsilini
  Adana’da tamamlayan Sâmi Efendi, yüksek tahsil için İstanbul’a geldi
  Darûl-fünun Hukuk Mektebine girdi. Hukuk Fakültesini birincilikle
  bitirdikten sonra askerlik hizmetini zâbit vekili (yedek subay) olarak
  yine İstanbul’da yaptı.

  Zâhir ilimlerini
  devrin ulemâ ve müderrislerinden tamamlayan Sâmi Efendi için sıra
  manevi ilimlere ve bâtın imârına gelmişti. Fıtrat-ı necîbesinin
  şiddet-i meyli sebebiyle tasavvuf yoluna sülûk etti. Devrin meşhur
  Nakşi tekkesi Gümüşhâneli dergâhında bir müddet erbaîn ve riyâzatla
  meşgul olduktan sonra arkadaşı eski Beşiktaş Müftüsü Fuad Efendi’nin
  babası Rüşdü Efendi’nin delâletiyle Kelâmî dergâhı şeyhi ve meclis-i
  meşayıh reisi Erbilli Es’ad Efendi’ye intisab etti. Kısa zamanda kesb-i
  kemâlât eyleyip seyr u sülûkunu ikmalden sonra hilâfetle irşâda mezun
  oldu. Bir müddet daha mürşidinin yanında kaldı ve bilâhere memleketi
  Adana’ya irşâda muvazzaf olarak gönderildi.

  Mahmûd Sâmi Efendi Hazretleri tekkelerin kapatılmasından sonra
  memleketi Adana’da bir yandan Câmi-i Kebir’de vaaz ve husûsi
  sohbetleriyle irşâd hizmetini yürütürken, bir yandan da maişetini temin
  için bir kereste ticârethanesinin muhasebesini tutuyordu. O, babasından
  ve âilesinden kendisine intikal eden büyük serveti almamış ve “Hiçbir
  kimse kendi kazancından daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir”
  (Buharî) hadîsi şerîfi gereğince kendi el emeğiyle geçinmeyi tercih
  etmiştir. Sûfiler içinde baba mîrasını almayanlar içinde ilk olarak
  Hâris Muhâsibi’yi görüyoruz. O da Kaderiye mezhebine bağlı bulunan
  babasının mirasını almamıştı.

  Adana’da uzun
  yıllar müştâk gönüllere aşk-ı ilâhî şerbeti sunarak hizmet etti.
  Yazları Adana’nın Namrun ve Kızıldağ yaylası ile bazan da Kayseri’nin
  Talas’ında geçirirdi. Hac yolunun açıldığı 1946 yılında ilk defa hacca
  gitti.

  1951 yılında İstanbul’a geldi. İki yıl
  kadar İstanbul’da kaldıktan sonra 1953 yılında hac mevsiminde önce
  hacca, dönüşte de arkadaşı Konyalı Saraç Mehmed Efendi’yle Şam’a geldi
  ve oraya yerleşti. Bilâhere âilesi, damadı ile birlikte yanına gitti.
  Ancak bu Şam hicreti dokuz ay kadar sürdü. Dokuz ay sonra tekrar
  İstanbul’a geldi. İstanbul’a bu gelişlerinde önce Bayezid-Lâleli’ye,
  sonra da Erenköy’üne yerleşti. Şamdan İstanbul’a bu gelişlerinde
  zevceleri Valide Hanım’a “İstanbul’a tekrar geldik. Gönlümüz Medine’de
  atıyor. Ahîr ömrümüzde oraya hicret etmeyi arzu ederiz,” buyurmuşlar

  İstanbul’da bulunduğu yıllarda da Adana’daki gibi bir yandan Erenköy
  Zihnipaşa Camiindeki vaazları ve husûsi sohbetleriyle irşâd hizmetini
  yürütürken diğer yandan da Tahtakale’de bir ticârethanenin muhasebesini
  tedvirle maîşetini temin etmekteydi. O’ nun bu vaaz, irşâd ve
  sohbetlerinden cemiyetin her sınıfından, fakir, zengin, okumuş,
  okumamış, esnâf, işçi, memûr, tüccâr ve fabrikatör binlerce insan
  istifâde ederek feyz almış, istikamet bulmuş ve böylece etrafında
  yepyeni bir nesil teşekkül etmiştir. İhvanını mânevi himâye kanatları
  altında toplayarak onları cemiyetin her türlü kötü cereyanından
  korumaya çalışmıştır.

  Ömrünün son yıllarında
  şöhretinin artması ve dışarıda kendisine iltifatın nazar-ı dikkati
  celbedecek seviyeye ulaşması sebebiyle kûşe-i uzlete çekildi. İhvanı
  ile gerek devlethanesinde ve gerekse Ramazan’da hatimle kılınan teravih
  namazlarında görüşüyordu. Bu vesile ile onlara İslâmî düsturları
  Muhammedi hakikatları ve Nebevî ahlâkı anlatarak hâliyle, kaliyle irşâd
  ediyordu.

  1979 yılında gönlündeki muhabbeti-i
  Resûlullah ateşi onu Belde-i Tâhire’ye hicrete mecbûr etti. Çünkü onun
  son arzusu Peygamber şehrinde Hakk’a varmaktı. Nitekim 1957 senesinde
  yakınları kendilerine Eyüp Sultan’dan kabir yeri almayı teklif
  ettiklerinde:

  – Herkesi arzusuna bıraksalar
  biz Cennetü’l-Baki’yi arzu ederiz, buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak sevdiği
  kulunun arzusunu kabul buyurdu. Nitekim İstanbul’da bulunduğu yıllarda
  mübtelâ oldukları amansız hastalık, orada da yakasını bırakmadı. Fakat
  en acılı, ağrılı zamanlarında bile o, hiçbir şikayette bulunmamış,
  yüzünden tebessümü eksik olmamıştır. Vefatı 10 Cemaziyelevvel 1404 /12
  Şubat 1984 Pazar günü saat: 4.30’da vâkî olmuş ve Cennetü’l-Baki’ye
  defnolunmuştur. Rahmetullahi aleyh.

  Vefatına
  şu ifadelerle tarih düşüldü. Kutb-i vâsılîn ü gavs-ı şuyûh-ı ızâmı
  Nûr-i hüdâ mürşid-i merdüm-ı ihtirâmi Belde-i Tahire’de tevhidle deyüp
  Allah Vasl-ı cinan eyledi Şeyh Mahmûd Sâmi (1404 H.)

  Şemail ve Ahlâkı

  Merhum Ramazanoğlu Sâmi Efendi, uzuna yakın orta boylu, nahif bedenli,
  buğday tenli, seyrek sakallı, kıvırcık saçlı, ela gözlü mücessem bir
  nûridi. Mehabetinden yüzüne bakmak, hele göz göze gelmek kâbil olmazdı.
  Etrafa ziyâlar saçan gözlerinin isabet ettiği vücûd, tir tir titrerdi.
  Hatta O’ nun nazarlarından müteessir olup cezbeyle düşüp bayılanlar
  bile olurdu. Temiz ve düzgün giyinirdi. Sakalı bir tutamı geçmezdi.
  Saçlarını ya tamamen kestirir veya kulak memesine kadar uzatırdı. Bütün
  bunlar sünnet-i seniyyeye imtisâllerindendi.

  Sâmi Efendi, çok az yer, içerdi. Sohbetlerinde sıkça az yemenin
  faziletinden çok yemenin zararlarından bahseder bunu âyet, hadis ve
  hikmetli sözlerle anlatırdı. Kendisi sünnet üzere günde iki öğünden
  fazla yemezdi. Yediği zaman da yarım dilim ekmek ve bir kaç lokma
  katıkla kifâf-ı nefs ederdi. İhvanla birlikte yenildiğinde “ihvanla
  yenilende bereket vardır ve bundan suâl olunmayacaktır” buyurarak
  fazlaca yenilmesine müsâade, hatta teşvik ederlerdi.

  Az uyurlardı Seher vaktini ihyâ etmek en büyük zevkleriydi. Evinde
  misafir kalanlar veya kendileriyle bir yolculuğa çıkanlar, gecenin
  hangi saatinde kalksalar onu ayakta bulurlardı. Hatta onun anlayışına
  göre yatıp uyumanın adı bile istirahattı. Nitekim bir defasında
  bağlılarından birinin evinde misafir bulunduklarında gecenin ilerleyen
  saatlerinde hâne sahibi kendilerine:

  -Efendim artık yatarsanız yatak hazırlayalım, der. O:

  -Yatmanın adı istirahattır, buyururlar. Bir müddet sonra ev sâhibi tekrar:

  -Yatar mısınız? deyince O yine:

  -Yatmanın adı istirahattır. Fakir istirahat edeyim, sizi de eksik kalan
  dersinizi tamamlayın, buyurur. Hâdiseyi anlatan zât diyor ki,
  “gerçekten o sabah dersim yarıda kalmış ve akşama kadar da tamamlamaya
  fırsat bulamamıştım.”

  Az konuşurlardı.
  Konuştukları zaman ya hikmet söylerler veya nasihat ederlerdi. Değilse
  sukûtu ihtiyar ederlerdi. Nitekim Merhûm Ali Yektâ Efendi şöyle diyor:
  “Evliyâullah’ın tasarrufları ya kavlen ya da hal ile olur. Sâmi
  Efendi’nin tarassufu hal iledir. Kelâmi dergâhının en feyizli
  günlerinde oraya devam eden pek çok ulemâ ve fuzalâ vardı. Fakat Sâmi
  Efendi o zaman pek genç olmasına rağmen bugünkü gibi kâmil ve hâl
  sâhibi idi.”

  Ali Yektâ Efendi, müftülüğünün
  yanısıra Kelâmî dergâhında seyr u sülûkunu Es’ad Efendi’den
  tamamlayarak hilâfet icâzetnâmesi almış bir zattır. O, bu
  icâzetnâmesini ömrü boyunca saklamış ve bir gün tesâdüfen o
  icâzetnâmeye muttali olan yakınlarına “Onu sakın kimseye söylemeyin. O
  vazifenin ehli ve salâhiyetlisi Sâmi Efendi’dir.” Demişti.

  Edeb

  Sâmi Efendi’nin bütün hayatı edeb çizgisi içinde geçmiş, her an hadis-i
  şerifde ifade buyrulan “Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmek ve O’ nun
  muşâhedesi altında bulunduğu duygusuna sâhib olmak” (Buhârı, Tefsir
  Sûre, 31) mânâsına gelen ihsan duygusu içinde yaşamıştır. En ciddi
  insanların, en otoriter simaların bile bir zaaf ve hafiflikleri
  bulunabilir. Fakat onun hayatında böyle bir zaaf ve hafiflik hiçbir
  zaman görülmemiştir. İstikamet ve edebi her yerde ve her an muhafaza
  edebilmek keskin kılıcın üzerinde yürümeye benzer. Bu ancak kemâl ehli,
  tevfik-ı ilâhiye mazhar kimselerin kârıdır. Allah Rasûlü (s.a.)
  Efendimiz’in “Emrolunduğun gibi istikamet üzre ol!” (Hûd, 112) ayeti
  beni ihtiyarlattı”

  buyurması, bu işin güçlüğüne en güzel delildir.

  O’ nun sohbetlerine devam edenler bilirler ki, O hiçbir zaman ayak ayak
  üstüne atarak, ayak uzatarak veya bağdaş kurarak oturmamıştır. Daima
  dizüstü oturmayı tercih etmiştir. Sohbetlerinde sık sık:

  Edeb bir tâc imiş nûr-i Hudâ’dan Giy o tâcı emîn ol her belâdan

  beytini okuyarak edebden bahsederlerdi. Sohbetlerde Kur’ân tilaveti
  esnasında kendileri koltuk kanepede bile olsa hemen dizüstü oturur
  Kur’ân okuyacak kimse yerde ise hemen koltuk ve sandalyeye oturtulurdu.

  Bir gün Halep meşâyıhından Muhammed en-Nebhânî İstanbul’a gelir. Sâmi
  Efendi Hazretleri bazı ihvânıyla kendilerini ziyarete giderler. Nebhânî
  ve arkadaşları gayet rahat ve serbest otururken Sâmi Efendi ve ihvanı
  dizüstü otururlar. Onların bu halini gören Muhammed Nebhanî:

  Rahat oturun, der Efendi Hazretleri ve ihvânı oturuşlarını değiştirmeden:

  Biz böyle daha rahatız, derler, Nebhânî de bu edeb karşısında:

  Edeb, Türklerde dir, demekten kendini alamaz.

  Kalb-i Selîm

  Sohbetlerinde sık sık “O gün kalb-i selîm’den başka ne evlâd, ne mal;
  hiçbir şey fayda vermez.” (Şuarâ Süresi: 88-89) ayetini okuyarak kalb-i
  selîmi îzah ederlerdi. O’nun tefsirine göre kalb-i selîm, ne incinen,
  ne de inciten kalbdi. “İncinmemek incitmemekten daha zordur. Çünkü
  incitmemek eldedir amma incinmemek elde değildir,” derlerdi. Ve ilâve
  ederlerdi: Fakir hiç kimseden incinmem ve kimseyi incitmemeye
  çalışırım.” Gerçekten de bir asra yaklaşan ömrü boyunca O’nun hiç
  kimseyi incittiği görülmemiştir.

  Kapısına
  gelen herkesi kabul edip onlarla görüşmek onlara iltifat ve ikramlarda
  bulunmak adetleriydi. Bir defasında ziyaretine gelenlere bir yakîninin:
  “Efendi’nin istirahata ihtiyacı var” diye geri çevirmesine muttali
  olunca:

  – Burası Hak kapısıdır. Kimse geri
  çevrilmez. Hem de ihvanın kötüsü olmaz, buyururlar. Bu tavır, onun
  insana ve müslümana verdiği değerin en güzel ifadesidir. Torunu
  yaşındakilere bile hitab ederken isimlerinin sonuna Efendi, Bey
  sıfatlarını ekleyerek konuşması aynı anlayıştan kaynaklanmaktadır. H.
  Sâmi Efendi, kendini Allah’a ve Allah’ın kullarına hizmete adamış bir
  Hakk dostu idi. Daha sülûkünün ilk yıllarında “Yaratılanı Yaratan’ından
  ötürü sevmek” esasına bağlı kalarak, hizmeti sohbete, gayreti de
  himmete vesile bilerek şevkle çalışırdı.

  Nitekim Kelâmî dergâhı bağlılarından Cide müftüsü H. Hüseyin Efendi’ye
  yaptığı hizmetler her türlü takdirin fevkindedir. Kelamî dergahında
  bulunan H. Hüseyin Efendi son zamanlarında hastalanır. Hastalığının
  şiddeti her geçen gün artar. Ve nihayet Müftü Efendi yatağından
  kalkamaz olur. Müridân birer hafta nöbetleşe bakmaya başlarlar.
  Hastalığın şiddeti daha da artırınca acele ailesine bir telgraf
  çekilmesi kararlaştırılır. Bu haberi duyan o zamanlar dergahın en genç
  müridi bulunan Sami Efendi mürşidi Es’ad Efendi’ye:

  – Efendim, müsaade buyurursanız da Müftü Efendi’ye ben baksam ve
  âilesine telgraf çekilmese, der. Es’ad Efendi de bu teklifi
  memnûniyetle kabûl eder. H. Sami Efendi bundan sonra tam on sekiz ay
  Müftü Efendi’ye en güzel şekilde hizmet ederler. Görenler onun bu
  hizmetine imrenirler. Müftü Efendi de yaşlı gözlerle:

  – Allah’ım! Bana ne ihsanda bulunmuşsan hepsini Sami Efendi’ye
  bağışlıyorum, diye münacâtta bulunur. Ve Es’ad Efendi ile
  görüştüklerinde de:

  Sami Efendi evladımız, bize hizmette inşallah Hakk’ın rızasına erdi, diye tebşiratta bulunur.

  Aslında hayli zamandan beri dergahtaki hizmetlerin ekserisi bu genç
  ilmiyeli derviş tarafından görülmekte imiş meğer. Gece herkes yatağına
  yattığında o, gizlice kalkar, yapılacak hizmetleri ifâ eder, her tarafı
  temizler, suları ısıtır ve öyle yatağına yatarmış. Nitekim Cide müftüsü
  Hüseyin Efendi, sağlıklı zamanlarında erken kalkmaya çalışıp bu
  hizmetlerin kimin tarafından yapıldığını öğrenmek istermiş. Fakat ne
  mümkün. Bir sefer akşamdan yatmamağa karar vererek bir kenara
  gizlenmiş. Yatağından kalkıp bu hizmetleri gören Sami Efendi tam çöp
  tenekesini alacağı sırada Hüseyin Efendi tenekeyi kapar ve:

  – Evladım bu hizmeti de fakîre müsaade buyur, der.

  Sami Efendi nezaketle almak isterse de Hüseyin Efendi:

  – Allah aşkına bırak deyince Sami Efendi de bu hizmeti ona bırakır.

  İrşad vazifesiyle memleketi Adana’ya gönderildiğinde oradan İstanbul’a
  mürşidine hediyeler göndermek adetiydi. Fakat o, hediyelerinin bizzat
  kendi elinin emeği olmasına büyük itina gösterirdi. Rivayete göre
  ekinler biçildikten hasad toplandıktan sonra tarlalara gider, yerlere
  dökülen başakları toplar, onları güzelce bulgur yapar ve İstanbul’a
  gönderirdi. O’nun bu hâline muttali olan babası:

  – Oğlum, benim ambarlarım buğday oldu. Niçin Efendi’ne onlardan göndermiyorsun? dedi. O da:

  – O kapıya lâyık olan el emeği, göz nurudur, buyururlar.

  H. Sami Efendi Hazretleri kendisini sevenleri ve bağlılarını eski
  kültürümüze ve bâ-husûs eski harflerle okuyup yazmayı öğrenmeye sevk
  ederlerdi. Hatta bu yüzden son yıllara kadar eserlerini yeni harflerle
  neşre müsaade etmemişti.

  Ayrıca kendileri iyi
  derecede Fransızca bildikleri halde Batı kökenli kelimelerin Türkçe’de
  kullanılmasından hoşlanmazlar, böyle Fransızca veya Latince asıllı
  kelimeleri asla kullanmazlardı. Mesela ilaçların isimlerini bile
  Latince adıyla değil, kendilerinin ona taktıkları bir ad veya sıfatla
  zikrederlerdi. Kırmızı hap, pembe şurup gibi. Bu davranış lisanda
  özenti merakıyla Batı kökenli veya uydurma kelime kullanmayı itiyad
  edinenlere bir ibrettir.

  Sohbetlerinde bir
  ara Rûhûl-beyan Tefsirinden naklen köpeğin on hasletinden ısrarla
  bahsetmişlerdi de (bk Musahabe VI) hal sahibi bir ihvan “Biz henüz
  köpeğin mertebesine gelemedik” demekten kendini alamamıştı.
  Sohbetlerinde nefs düşmanının insana kurduğu tuzaklardan bahseden ve
  ihsana nefislerinin tehlikesinden korunabilmek için şunları tavsiye
  buyururlardı:

  1-Açlık ve az yemek, oruca devam,

  2-Az uyumak ve teheccüde devam,

  3-Huşû ile ibadet, mânâsını düşünerek Kur’an okumak,

  4-Zikr-i daim içinde bulunmak,

  5-Salih ve sadıklarla beraber olmak.

  Sâmi Efendi, daima huzûr-i ilahîde bulunduğu ve her nefesinin son
  nefesi olabileceği düşüncesiyle daima abdestli bulunmaya ve abdest
  üstüne abdest almaya büyük itina gösterirdi. Nitekim onun muhasebesini
  tuttuğu bir zatın tesbitine göre Efendi defterleri abdestli yazardı.
  Yazma işi bitince defterleri kaldırır, abdest alır, biraz Kur’ân
  okurdu. Az sonra ezan okununca bu sefer namaz için tekrar abdest
  alırlardı.

  Onun irşaddaki usûlü Nebevî
  üslûpta idi. insanların kusurlarını yüzlerine vurmaz, hatalarından
  dolayı onları azarlamaz ve hele nefsi için hiç kızmazdı. Onlara örnek
  olmak sûretiyle irşad etmeyi tercih ederdi. İrşadda en geçerli yol da
  budur. Çünkü irşad halkaları merkezden muhite doğru yayılır. “Önce
  nefsinden başlamak’ esastır. Hiç kimseye açıkça “şunu yap, şunu yapma”
  demez, dolayısıyla bunu ihsas ettirmeye çalışırdı. Hiç kimseye “Bizden
  ders al, bizim sohbetimize katıl gibi emirler vermezdi. Hatta kendileri
  dikkat çekecek, fitne uyandıracak ve riyâya dâvetiye çıkaracak şekle
  müteallik şeylerden husûsiyle sakınırdı.

  Ancak yakınlarını helal kazanca, faize bulaşmamaya teşvik ederler,
  bazan bunu samimi bulduklarına açıkça söylerlerdi. Değilse dolaylı
  olarak ifade buyururlardı.

  Şöhretten ve aşırı
  hürmetten çok rahatsız olurlardı. Nitekim İstanbul Tahtakale’de
  çalıştığı yıllarda önceleri öğle ve ikindi namazlarında Rüstempaşa ve
  Marpuççular camilerine cemaata devam ederlerdi. Camide kendisini
  tanıyanların aşırı tâzim ve hürmeti onu rahatsız etmiş, bilâhare bu
  namazları yazıhanede kılmaya başlamışlardır. Yalnız, ihvâna;

  – Siz cemaata devam edin, o şeref ve faziletten mahrum kalmayın, buyurmuşlardır.

  Reisü’l-kurra ve hâdimu’l-Kur’ân Gönenli Mehmed Efendi onun hakkında
  “Sâmi Efendi bu ümmetin en büyüğü idi. Başka ne söylense boştur ”
  demişti.

  Ali Yakub Hoca Efendi de:”Takva
  bâbında bütün evsâfıyla selef-i salihin zâhid ve âbidlerini andıran bu
  zatın kemâlât-ı mâneviyesi hakkında söz söylemek bizim gibi naçîz bir
  abdı acizin kârı değildir.” der.

  Mâhir İz
  Hoca Efendi, gördüğü bir rüya üzerine muhıbb ve bağlıları arasına
  katıldığı H. Sâmi Efendi Hazretleri hakkında “O Hazreti Sami’dir. Biz
  devri pâdışâhîden beri neler gördük, fakat böylesine tesadüf etmedik”
  diyordu.

  Bekir Haki Efendi de Sâmi Efendi’yi sevip takdir edenlerdendi ve Sâmi Efendinin bir sohbetinden dönerken şunları söylüyordu.

  “Bu zenginleri saatlerce diz üstü sessizce oturtmak. Boğazdan gelen bir
  gemiyi Sarayburnu’nda bağlamaktan daha zordur. Bizler bu işi yapamayız.
  Bunu ancak Sâmi Efendi yapabilir.”

  Bekir Haki
  Efendi belki bunları söylerken Es’ad Efendi’nin Sâmi Efendi’ye verdiği
  icazetnamede çizdiği irşad stratejisinden habersizdi. Es’ad Efendi
  şöyle diyordu:

  İcazetnamede “Ne ticaret, ne
  de alışverişin Allah’ın zikrinden alıkoyamadığı kimseler vardır.” (Nur,
  37) ayeti celîlesinin ilan hükümlerine vakıf olan muhterem ihvanımıza
  arz edebilirim ki, bâtınını tasfiye ve nefsim tezkiyeye talib
  olanların… Sâmi Efendi’nin sohbetlerine devam ve açıklayacağı usûl ve
  adaba gösterecekleri gayret ve ihtimam sayesinde bu isteklerine
  kavuşacaklarda şüphe yoktur. ” (Mektubat, 134 Mektup sh. 361)


  Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi (k.s.)


  Kalıcı Bağlantı
  Yorum (0) Yorum yaz!

  About these ads

  Bir Yanıt to “Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi (k.s) Kimdir?”

  1. melek said

   şimdi benim merak ettiğim bir konu var…bu kadar bilgiye nerden ulaşmış iseniz aydınlatırsanız beni sevinirim…cennet mekan gavsul azam m.sami ramazanoğlu hz.leri icazetini kime verdi…musa topboş hocaya verdiğine dair belge var mı elinizde…bu kadar büyük bir şahsiyet muhakkak birisini veye birilerini halife tayin etti…kim bu kişi veya kişiler

  Bir Cevap Yazın

  Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

  WordPress.com Logosu

  WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Twitter resmi

  Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Facebook fotoğrafı

  Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Google+ fotoğrafı

  Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Connecting to %s

   
  Takip Et

  Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

  Diğer 33 takipçiye katılın

  %d blogcu bunu beğendi: