Silsile-i Şerif

guller.gif


“Herşey için bir anahtar vardır. Cennetin anahtarı ise fukarave mesâkîni sevmektir.” Hadis Deylemi müsnet

Silsile:Tarikat Şeyhlerinin Hz. Peygamber (s.a.)’e kadar uzanan üstadlarzincirine verilen addır. Silsile, manevi bir neseb sayılır.Bizim aramızdaki manevi neseb, kan bağıdemek olan maddi nesebden daha yakın ve daha kuvvetlidir.Çünkü ruh, insanın hakikatini teşkil eder. İnsan ruhuylainsandır, insanın manevi babası, ruhuna hitab ettiği için,rehberliği de daimidir. Bu yüzden, manevi babaya intisab ilekendisine tabi olmak, her şeyden önce gelir.

Silsile-i Şerif

Hâlık-ı arz u semâya eyleriz hamd ü senâ
Ahmed-i Muhtâr’ı kıldı âleme nûr-ı hüda

Hazret-i Sıddîk u Selmân, Kâsım u Ca’fer gibi
Eylemiş neşr-i hakîkat Bâyezîd-i reh-nümâ

Bü’l-Hasen zât-ı mükerrem Bû Ali kân-ı kerem
Yûsuf-i vâlâ-şiyem sâlâr-ı ceyş-i asfiyâ

Hâce Abdü’l-hâlik oldu Ârif ü Mahmûd’a pîr
Şeyh Alî, Baba, Külâl etti cihânı rûşenâ

Vâris-i taht-ı tarîkat şâh-ı âlem Nakşbend
Eyledi Hâce Alâu’d-din’i halka pîşuvâ

Oldu Ya’kûb’e Ubeydullâh-ı Ahrârî halef
Hazret-i Zâhid’le geldi âleme zevk u safâ

Nûr-i ceşm-i ma’rifet Dervîş Muhammed, Hâcegî
Feyz-i Bâkî’le cihân-ı ma’nevî buldu bakâ

Hazret-i Ahmed müceddid Urvetü’l-vüskâ olup
Şeyh Seyfü’d-dîn ü Seyyîd Nûr’a nûr-ı i’tilâ

Habibullah-ı Mazhar, Şah-ı Abdullah Pir-i Dehlevi
Hazret-i Hâlid’le oldu kalb-i sâlik pür-zıyâ

Seyyid-i âlî-neseb Tâha’l-Hakkarî’den sonra
Pîrimiz Tâha’l-Harîrî oldu kutbi evliyâ

Eyleriz arz-ı dehâlet dergeh-i sâdâta biz
Elhac Mahmud Sami ve Hikmet Efendi kulunu ihvân-ı dîne mağfiret kıl ey Hudâ

Ve sallellahu alâ Seyyidina Muhammedin Nûr’in Nûr
Sübhânel Meliki’l-Azizi’l-Kadir’il-Gafûr

 • Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)
 • Hz. Ebû Bekir Sıddîk (r.a.)
 • Selman Fârisî (r.a.)
 • Kasım Bin Muhammed (r.a.)
 • Bayezid Bistâmî (r.a)
 • Ca’fer-i Sâdık (r.a.)
 • Ebu’l-Hasan Harakânî (k.s.)
 • Ebû Ali Farmedî (k.s.)
 • Yûsuf Hemedânî (k.s.)
 • Abdulhâlık Gucdüvânî (k.s.)
 • Ârif Rivegerî (k.s.)
 • Mahmûd Fağnevî (k.s.)
 • Ali Ramîtenî (k.s.)
 • Muhammed Baba Simasî (k.s.)
 • Emir Külâl (k.s.)
 • Şah Nakşbend Muhammed Bahâüddin Buhârî (k.s.)
 • Alauddin Attar (k.s.)
 • Ya’kub Çerhî (k.s.)
 • Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
 • Muhammed Zahid (k.s.)
 • Muhammed Zahid (k.s.)
 • Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)
 • Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)
 • Muhammed Bâkî Billâh (k.s.)
 • İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî (k.s.)
 • Muhammed Ma’sum es-Serhindî (k.s.)
 • Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)
 • Nur Muhammed Bedâyûnî (k.s.)
 • Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)
 • Abdullah Dehlevî (k.s.)
 • Tâhâ el-Hakkârî (k.s.)
 • Tâha el-Harîrî (k.s.)
 • M. Es’ad Erbilî (k.s.)
 • Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi
 • Muhammmed Hikmet Tuzkaya Hoca Efendi

 • Bir Cevap Yazın

  Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

  WordPress.com Logosu

  WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Twitter resmi

  Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Facebook fotoğrafı

  Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Google+ fotoğrafı

  Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Connecting to %s