Şah Ali Hüsameddin [ K. S. ]

Şah Ali Hüsameddin [ K. S. ]

sahhusam.jpg

Şah Ali Hüsameddin (K.s.) , Osman Sîraceddîn (K.s.) ‘nin torunu olarak 1857
yılında Tavîle’de doğmuştur ve 1938 yılında dünyasını değiştirmiştir. Tavile’de
medfundur. *

O da babası ve dedesi gibi Hüseynîdir. Soyu şu şeceresi ile iki cihan serveri Hz.Muhammed
(S.A.V.)’a ulaşmaktadır : Şeyh Muhammed Ali Hüsameddin bin Muhammed Bahaaddin
bin Osman bin Halid, bin Abdullah, bin Seyyid Muhammed, bin Seyyid Derviş, bin
Seyyid Müşref, bin Seyyid Cum’a, bin Seyyid Zahir (ki bu zat Na’im cenneti iIe
müjdelenenlerdendir), şehidlerin Efendisi Hazreti Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib
(R.A.).

Osman Sirâceddîn-i Tavîlî (K.s.) kanalıyla süren Hâlidiyye Kolu, oğlu
Muhammed Bahâeddîn (K.s.) ‘den sonra Şeyh Ahmed Nureddin(ks).ve bu dönemde
postunda torunlarından olan Şeyh Muhammed Ali Hüsami Sani ile devam etmektedir.
Bu silsilenin ülkemizde neşv ü nemâ bulmasına vesile olan Muhammed Said
Seyfeddin (K.s.) Muhammed Kadri Hazin (K.s.) ve Alâeddin Fersafi (K.s.) de
emaneti O’ndan devralmıştır. **

Menkıbeleri :

Seyyid Muhammed Kadrî (K.s.)
anlatıyor:

“Bir sabah namazını Şahımız Hz. Ali Hüsameddin’in arkasında kılıyorduk. Hz.
Şah’ın baba ve anneden Seyyid olduğu hakikatını mânen gördüm. Namazdan sonra
sohbete müsaade eden Şah’a arzettim:

“- Şimdiye kadar Hz. Şahın yalnız
anne cihetinden seyyid olduğu söylenmekte idi. Lütuflarınızla Hz. Şah’ın peder
cihetinden de seyyid olduğunu gördüm.”

– “Evet, elhamdülillah öyledir.
Seyyidlik, ecdâdımız Seyyid Battal Gazi’den geliyor. Açıklar ve iddia edersem,
çok yanlış kişiler de seyyidlik davasında bulunacaktır. En doğrusu, Allah
yanındaki seyyidlik makbuldür.
” buyurdu.” (Şeyh-i Meczûb
Muhammed Saîd Seyfüddin, İhsan Yolu(Gönül Sultanları ve Hak Sohbetleri adlı
kitap içinde), Çeviri: Çelebi Süleyman Kaya, Ankara,1996, s.26.)

Yine Şeyh-i Meczûb anlatıyor:

“Melekûtta Hz. Resul (a.s), Şahım Muhammed Ali Hüsameddin’e (K.s.) buyurdu ki;
“Sen ve senden salavat isteyenler vitr namazından sonra binlerce Sallallâhu
ale’n Nebiyyi ve âlihî salavât-ı şerifesini okusunlar.” Birkaç gün sonra yine
sohbetlerini müşahede etiim. Hz. Şah Hüsameddin taliplerin bu zamanda başka
meşguliyetleri de olduğundan, bu salavat miktarının azaltılmasını recâ etti. Hz.
Resul (a.s) buyurdular ki ;100 kere okusunlar, 1000 kere okumuş gibi kabul
ederim.”(Şeyh-i Meczûb 108-109)

Şeyh-i Meczûb Muhammed Saîd Seyfüddin (1289-1331) (K.s.), Muhtasaru’s –
Sülûk ve’l ihsan fî Beyâni’l-Vüsûl ilâ Meliki’l-Mülük ve Tarikatu’l-Hâcegân adlı
eserinde anlatılıyor:

“Şahım Şah Muhammed Ali Hüsâmeddin, zehirli engerek yılanının soktuğu bir kişiye
nazar ederek derhal zehir acısı ve şişkinliğini yok etmiş ve hasta ömür boyunca
yarasından acı çekmemiştir. Hâlbuki, bu cins zehirli yılanların soktukları
nadiren iyileşse bile her sene nükseder.” (Şeyh-i Meczûb Muhammed
Saîd Seyfüddin, İhsan Yolu(Gönül Sultanları ve Hak Sohbetleri adlı kitap
içinde), Çeviri: Çelebi Süleyman Kaya, Ankara,1996, s.10.)

Bir Tavsiyesi:

“Taliplere müslümanlara layık olmayan işlerden sakınmalarını ve şer’i emirleri
bildirmelerini ve iyilikle nasihat etmelerini tavsiye ederiz.”(Şeyh-i
Meczûb.22)

İrşâdı:

“Hüsâmü’l-Hakki ve’d-Dîn” unvanıyla anılan Şah Ali Hüsameddin (K.s.) Hazretleri,
devrinin kutb-u zamanıydı. Alemin kalbinde mutasarrıf idi. Âlî kuvvet ve cezbesi
uzak yerlerden de cezbeder, uzak ve yakını bir ederdi. Onu anlatan bir Farsça
beyit şöyledir:

” Hüsâmü’d-Dîn emânâ hâifîn, kutb-i yakîn est,

Kef-i feyyâz-i ihsân est çi mevc-i bahr-i ummân est.”

(Korkanların güvendiği ve yakîn kutub Hüsameddin’dir,

Feyz dağıtan bir eldir, Umman denizin dalgaları gibi…) (sayfa
26)

Halifelerine İmam-ı Rabbani (K.s.) ‘nin Rabbânî Hatme adıyla anılan hatmesini ve
Hâcegân Hatmesi ‘ni verirdi.(sayfa 116-117)

Unvanları:

Silsilenâmede Şah Ali Hüsameddin (K.s.) şu unvanlarla anılır:

eş-Şah Muhammed Ali el-Mulakkab bi-Hüsâmi’l-Hakki ve’d-Din (Kuddise
sirrahu’l Metîn.)

El- Mütehalliki bi-ahlâki’l -Mustafaviyye ve’l mütehalli’-i bi-hil’ati’l-velayeti’l-Osmaniyye
ve’l-Bahâiyye.

Sâhibü’l-ahlâki’l-mardiyye ve’n-nefsi’l-kudsiyye,

Sâhibü’l-füyûzâti’l-üveysiyye ve’l-himmeti’l-Geylâniyye,

Sultânü’l-evliyâ,

Merkezü’l-fukarâ ve’l-ulemâ,

İmâmü’l-vasılîn,

Halîfetü Seyyidi’l – Enbiya,

Şeyhü’l-enâm ve melceü’l-İslam,

Muhyi’s-sünneti ve’t-tarîkati ve’l hakîkati ve’d-dîn,

Şeyhinâ ve vesîlatinâ ilallâhi’l-Meliki’l-Mübîn,

(Abdullah Fârûkî el-Müceddidî, “Silsile-i Sâdât”, İslâm’da
Zikir ve Râbıta. FİAV Yayınları, Ankara, 1997. s.245.)

 

Seyyid Muhammed Kadrî Hazîn’in Dîvân-ı İrfân Hayret-i Hayrân adlı dîvânında
yer alan bir şiirin tercümesi şöyledir:

“Şâhım (Muhammed Ali) Hüsamüddin azim bir bedirdir.

Kudsi kuvveti çürümüş kemikleri
diriltir.

Hoşlukla gönülleri parlatan çok
şafaklı Şah Alî , Sübhan ile mesttir.

Evet, Mutlak Nûr’un mazharı Şâh Alî , Hak sohbetinin mestidir.

Âsaf’ın vezirler arasında belirdiği
gibi, üstün cevherli Şah Ali şüphesiz

Hz. Muhammed’in (s.a.v) , Süleyman
Peygamber Efendimiz (s.a.v) sultanlığında seçilmiş Âsaf’ıdır.

Pür-nûr ve sırlı gavsimiz, yüzlerce Rüstem’den heybetlidir.

Gönlümüzü kristal inci yapan Şâh-ı
Buhâra Ali.

Şuâsı arş-ı azîme giden, kalbimizi câma rehîn eden o şâhı nasıl vasfedeyim?İmâmı
Rabbâni Ali..

Medih ve evsâfın ne kadar söylense de tükenmez.

Fikir ve şuurum yok oldu gitti de ,
sen her zaman şahsın yâ Ali.

O güzel boyunun vâsıfıyım. Daima gözlerimde dergahında ruhuna pervendeyim,
Hazret-i Mevlana Ali.

Mübarek Ruhu, siyah kalplere saykal , can eltâfına cevherdir, Şah-ı Osmâni
Alî…

Gönüllere nimet, inatlara hikmet , çok şevketli sultan… Kalplerin kâşifi Alî.”

(Şeyh-i Meczûb
sayfa 181-183)

Tesirleri:

Hâlidiyye’nin Osman Sirâceddîn-i Tavilî (K.s.) kanalıyla süren bu kolu, bir
yandan Irak’ta sürmekle birlikte, diğer yandan Muhammed Said Seyfeddin (K.s.)
Muhammed Kadri Hazin (K.s.) ve Alâeddin Fersafi (K.s.) kanalıyla da
Türkiye’de sürmüştür.

 

(*)Bir çok
evliyanın yer aldığı en geniş kaynak durumundaki Evliyalar Ansiklopedisi’nde
Şah Ali Hüsameddin (K.s.) ayrı bir bölüm olarak yer almamakta, ancak bir yerde
Şeyh Muhammed Ali Tavili şeklinde künyesi geçmektedir.(Evliyalar Ansiklopedisi-IX,
s.97.)

 

(**)Burada TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki (DİA) eksikliğe
dikkat çekmek istiyoruz. Hâlidiyye’nin bu kolu sadece Irak’ta değil, ülkemizde
de neşv ü nemâ bulmuştur. Bu eksikliğin, şimdiye kadar , bu kol hakkında yeterli
ilmi araştırmaların yeterince yapılamamış olmasından kaynaklandığını biliyoruz.
Bu kaynak eksikliği bilgi eksikliğine de yol açmaktadır.)

1Kaynak: Tasavvuf ve Sufiler

43 thoughts on “Şah Ali Hüsameddin [ K. S. ]

 1. Şah-ı Pir Muhammed Ali Hüsameddin Hz. leri için referans aldığuınız kaynaklar bu sitede verilmiştir.

  Allah çabalarınızı mükafatlandırsın.

 2. esselamun aleykum allah sizden razı olsun kardeşlerim şah ali hüsameddi zamanın kutbuydu. ve büyük bi evliyaydı 3 mısırlı alim demişlerki eğer şah ali hüsameddinin kerametlerini yazsak yüz bin cild kitaba sığmaz ve o derece büyük bi evliyaydı. ve şimdi onun yerine torunuolan şeyh ali hüsameddin sani geçmiştir .

 3. essalamun aleyküm allah tümihvan bacı ve kardeşlerimizi şefatından mahrum etmesin
  Ey şahım şahlarındır şahlar şahı hüsametdin
  Kadiriler piri nakşi istimdadım ruhanidir
  Ah kurbanım ah sultanım ŞAHLAR ŞAHI HÜSAMETTİN

 4. ‘HANI ZAMANIN GUNESI,HANİ ALİMLER DIREGI,HANI SAHIM HUDA…’ allah sizden razı olsun hepimizi onun sefaatine nail eylesin ins..

 5. ellerine saglık kardesim ellerin dert görmesin benim enistem onun torunudur ismi gıyasettin hasimi allah senden razı olsun

 6. kimse beni yanlis anlamasın enistem seyyid kadri geylanin torunudur seyyid kadri geylani sah ali hüsameddinin torunudur

 7. GÜLER AÇMIŞ DOLMUŞ HEVREMANDA
  HEPSİDE KUTUPLUK MEKAMINDA
  ALİ GÖNDERDİ KUTUPLARINDAN
  HAVAR YA PİRİ HAVRAMAN

  GÖNDERİLEN PİRİMİZ ŞAH İRFAN’DIR
  GÜNEŞ AY ETRAFINDA CERYU CERYANDIR
  REHBERİ HEZRATİ MUHAMMED MUSTAFA’DIR
  HAVAR YA PİRİ HEVREMAN

 8. s.a. Şah-ı Pir Muhammed Ali Hüsameddin Hz. leri hakkında araştırma yapıyorum. bana bu konuda yerli ve yabancı site adresleri ve ankarada ulaşabileceğim noktalar var ise yardımcı olursanız sevinirim. msn adresim : depocu_06@hotmail.com

 9. ŞAH ALİ HÜSAMEDİN’İN TORUNU OLAN ŞEYH AHMET NUREDDİN’İN İKİ EVLADI ŞAHI HEVREMANIN YERİNİ ALMISTIR BİRİ ERBİL’DE BULUNAN ŞEYH ALİ HİSAMİ (K.S) DİĞER TORUNU DA DİYARBAKIR’DA HEZRETİŞAH ŞEYH SEYİD MUHAMMED İRFAN (K.S) EL-MÜNEKEBÜL Bİ- SEYFÜL-İSLAM VE LEYSÜL İSLAM NAKŞİBENDİ KADİRİYE SÜVERVERDİ ÇEŞİDİ KÜBREVEVİ T

 10. Rabbim; Şah Pir Muhammed Ali Hüsameddin Hz.lerini layıkılyla tanıyıp,bizleri ona yakışır,layık mürid eylesin..

 11. es selamun aleyküm allah razı olsun sizlerden şah ali hüsammedin kdss yu anlatığınız için o zamanının en büyük evliyasıdır ondan sonra gelen büyük bir evliya olan zamnın kutbu olan torunu şah ali hüsammedin nakşibend h.zlerinide o müjdelemişti ondan
  o kutuplarında kutbu idi h.z gavs tan himmet alır ondan sonra gelmiş en güzel evliyalardan dı ki h.z peygamber sav min müjdesinede nail olmuştur kendisi
  benden sonra ahir zamana yakın bir evliya çıkacak ırakta ismi ali olacak rabbim benden sonra bir peygamber yolasaydı o olurdu
  o aliki kutuplar gavslar bile ondan himmet isterdiler o aliki zamanların en güzel kutbu baktığını evliya eden bir ali idi
  o ki her iki taraftan seyyit ve şerifti o aliki
  h.z hamzanın celaliyetini üstünde taşır bakan insan en fazla 6 sn ye dayana bilirdi ya cezbeye gelirdi yada bayılırldı o gerçek yüzü ilahi bir perde ile saklanan ali idi

 12. şah-ı pir muhammed ali hüsamiddin ks ırakta doğup dünya yı ziyası ile nura gark etmiştir.Dünyanın her yerinden gelen insanlar kendilerinden feyz alıp islamın anlatımı için çalışmışlar ve yüce manevi mertebelere ulaşmışlardır.bu insanın büyük güzel yolu olan naki ve kadri yolu türkiyemizde de vücud bulmuş bir çok insan evliya makamına ulaşmışlardır.şuan şah hazretlerinin makamında torunlarından şeyh ali hüsami sani hazretleri oturmaktadır ve insanlara feyz dağımaktadır.türkiyemizde yine şah hazretlerinin türkiyenin baş halifesi görevini verdiği şey muhammed kadri hazin ks hazretlerinin oğlu büyük şeyh muhammed bakır haşimi hazretleri bu görevi yerine getirmektedir. Bizzat şeyh muhammed ali hüsami sani hazretlerinden duyduğum söz şeyh muhammed bakır hazretlerini ziyaret etmeyen onu kabul etmeyen bize gelmesin sözüdür.bu büyük şeyh halifeyi şah hüsamiddin şeyh muhammed ali hüsaminin iletilmesini istediği bir konu idi eksiğimiz var bu konuda söylenmesi gereken inşallah fazladan birşey söylememişizdir.Allahtan af dilerim.

 13. Sa. Bu siteyi hazırlayanlardan Allah hoşnut olsun. Bu himmete muhtaç kardeşiniz de o büyük Şah için yazdığım bir şiiri sizinle paylaşmak istiyorum.

  HAZRETİ ŞAH-I PÎR

  Hamden lillah bu câna ki, gelse derman Şâh-ı Pîr’den,
  Âlemlere rahmet olan Yüce Hakk’ın Rasûlünden.

  Zühdü takva gerçekleşse, kalksa zulmet perde perde,
  Ruhum sermest olsa bir gün, medet Şâh’ın kereminden.

  Elim tutsa bin naz ile, hem çağırsa âvaz ile,
  Temizlese şu gönlümü, verse ilm-i ledününden.

  İsyan iken cümle işim, temizlense içim dışım.
  Şafaklansa gönül gözüm, Şâh Ali’nin kandilinden.

  Acâyip bir şafak olsa, kalbe nice nurlar dolsa,
  Himmetiyle medet kılsa, eksilmez hiç kereminden.

  Irak’lıdır ol Şâh’ımız, ihsan kıldı Allah’ımız.
  Pak eyle gel şu canımız, kurtar nefsin eleminden.

  İstiyorsun hem de pek çok, ey Ahmedî gayretin yok.
  Râh-ı Hak’ta var sadık ol, ayırmaz Şâh hareminden.

 14. Hz. ŞAH hakkında çok güzel şeyler yazılmış allah tüm emeği geçenlerden razı olsun. Bunuda unutmayalımki Türkiyedeki baş halifesi olan ve şuan cizre/Şırnakta ziyeretleri bulunan SEYYİT MUHAMMED KADRİ HAZİN (K.D.S)’dir. Bu büyük zatın oğlu olan Seyyit AbdulBaki irşad görevine cizrede devam etmektedir. “Şaha yakın olmak isteyen önce vezirine danışır”

  Bir Kıssa

  Hz.ŞAH bir gün seyyit kadriye hiteben dediki: Ey Kadri, yarın mahşer gününde Efendimiz(s.a.v) bana: Ey Ali dünyadan bana ne getirdin diyecek.
  Bende “sana Evladın Kadriyi getirdim” ya rasullallah diyecem.

  Divan-ı İrfan

 15. ALLAH hepinizden razı olsun allah peygamberimizin S.A.V ve şah hisameddinin şefaetini bize nail eylesin AMİN.DUNYA VE AHİRET TE ONLARLA BERABER OLMAYI NASİP ETSİN.MURŞİDİMİZ HZ.ŞAH HİSAMEDDİN ŞEYHİMİZ ŞEYH MUHAMED İRFAN NAKŞİBENDİ. K.S

 16. ALLAH RIZASI İÇİN ŞAHIN BAŞKA FOTOĞRAFLARI VARSA EKLERMİSİNİZ VEYA MAIL ADRESİME GÖNDERİRMİSİNİZ
  VE ŞAHA AİT BAŞKA BİLGİLERİDE ÇÜNKÜ DAHA ÇOK BİLGİ EDİNMEK İSTİYORUM

 17. o pire mürid olmak ancak seyyid soyundan gelenlere nasip örn.abdullah FARUKİ…bazı nasipsizler kendilerinde varlık gören nefsinin peşinden giden peşinden insanları boşluğa götüren zalimler günah denizinde yüzenler asla dönün bu mübareklerin tokadı gelmeden kendinize gelin bu zatlar resullahın evlatları içinde bulunduğunuz durum cok ciddi uyanın

 18. s.a meçhul kardeşin kime ve ne demek istediğini anlamadım.(o pire mürid olmak ancak seyyid soyundan gelenlere nasip örn.abdullah FARUKİ…bazı nasipsizler kendilerinde varlık gören nefsinin peşinden giden peşinden insanları boşluğa götüren zalimler günah denizinde yüzenler asla dönün bu mübareklerin tokadı gelmeden kendinize gelin bu zatlar resullahın evlatları içinde bulunduğunuz durum cok ciddi uyanın)hz.şah sadece seyyitlere şeyh olarak gelmedi nasibi olan ve ondan gelen feyzi taşıya bilen herkes için gelmiştir.

 19. kardeşlerim herzaman hz.şah irfana dua edin onun sıkıntısı çoktur dua edelimde sıkıntısı azalsın hz.şah irfan buyurdu benim mürüdlerimin duası bana benimkide onlara makbuldur edelim kardeşlerim edelim edelimde sıkıntıları azalsın allah rızası için edelim.sana ruhum feda olsun kurban kkurban kurbannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 20. hz. Şeyhin halifesi ve aynı zamanda kardeşi Şeyh Aleaddinin halifesi Şeyh Osman Siraceddin-i Sani dir (Şeyh Aleaddinin oğlu.) 1997 yılında İstanbul Hadımköyde vefaat etmiş olup irşadı devam etmektedir. Dergahı hala açıktır. halifeleri çoktur. dergahta da halifeleri mevcuttur. Irakta da halen dergahı vardır.

 21. yarın kurban olduğum şah-ı irfan efendimizi ziyarete gidiyom.inşallah onu görbilirim canlar feda o mübarek ayağının bastığı toprağaaaa

 22. esselemün aleyküm elhamdülillahi rabbil alemin selam olsun bütün kardeşlerimize inş dualarınızı bizden isirgemeyin ki bizde bizde mürşidimize kavuşmaya nail olalım inş.essemün aleyküm

 23. Hz. Şeyh buyurdu: “Ben Hz. Şâh-ı Pîr’in râbıtasına verdiğim önem sebebiyle çok kere umumi hatim ve zikir halkasına da gitmiyor hücremde râbıta ile meşgul olurdum. Bir gece onun muhabbeti beni fazlaca kapladı, yavaşça bir kaside okudum. Odamın dışarısından bir güneş nur şafağı vurdu ki, vallahi ceddim Hz. Resûl zannettim. Fakat Hz. Şâh-ı Pîr idi. Pencere camını yavaşça vurarak kapıyı açmamı emretti, içeri girdiler, oturdu, benim de oturmamı emretti. Oturdum. Dedi ki: “Bu gece seninle sohbet yapacağız. Bana bir kaside söyle, hemen demin okuduğun gazeli yine söyle” buyurdu. Ben kendimi bilmiyordum. Ancak sabah namaz vaktinde kendime geldiğimde, sırt üstü düşmüşüm. Cezbeden sarığım yuvarlanarak duvar dibine gitmiş, Hz. Şâh-ı Pîr de yok, ama ne güzel bir sohbetti.

  Hepinizden Allah razı olsun.

 24. Şahen şaha baven bava mezine mezinan Şah Ali Hüsameddin ki dünya insanlığına Yüce Allah’ın armağanı onunda insanlara armağanı Seyyid Muhammed Kadri Hazin ki hayatlarının bir anlarını Hz.Peygambersiz geçirmemiş bu nadide zatların yüzü suyu hürmetine hala inlara arsında iyilikle hükmeden değerli zatlar mevcuttur.onları tanıdığım için dünyanın en şanslı insanlarından biriyim.ve yine onalrın bize armağanı Şeyh Seyfullah Ensari Allah ondan da razı olsunki Onun sayesinde tanıdım.

 25. kurban kurban ali ali ali baba baba baba siz ki evlatlarınızı hiç bir zaman sahipsiz bırakmadınız bırakmıyorsnuz da.allaha binlerce kez hamdolsun ki sizler varsınız.

 26. ŞAH ALİ HÜSAMÜDDİNİN MÜRİDİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM.ALLAHU TEALA MUVAFFAK KILSIN İNŞALLAH…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s