SIDDIK NACİ EREN UŞŞAKİ

 

SIDDIK NACİ EREN UŞŞAKİ

 seyyahin_naciefendim.jpg

 

KİŞİLİĞİ

Kâmil-i Mürşid Sıddık Nâci Eren UŞŞÂKÎ (k.s.) Hazretleri, Halvetiyye-i UŞŞÂKÎ Tarikatının yetiştirdiği asrın müceddidi dir. Âlim ve kâmil, ilmin kaynağı, asrın al¬lâmesi, zamanın kutbu, gavs-ı â’zam, şeri’at, tarikat, hakikat ve ma’rifet ilimleri ile mücehhez, kırkların reisi, çaresizlerin sığınağı, gerçek irşadın yetkilisi, Peygamber şubelerinden olup, feyz ve ilâhi nûrun durağıdır.

HAYATI

Sıddık Nâci Eren UŞŞÂKÎ (k.s.) Hazretleri 1925 yılında babası Hacı Hafız Ali Efendi ve annesi Hanîfe hanımdan, Balıkesir’in Aktarma köyünde bu fani cihana teşrif etmiştir.

Küçük yaşta iken dahi haramlardan kaçınıp, oruç ve namazlarımı eda ederdi. Her zaman her yerde, Cenab-ı Hakk’ın rızasını düşünür, aşırı derecede muhabbet edip, Allah aşkından ağlayıp inlerdi.

1944 senesinde,19 yaşında iken asker oldu. Askerliğime devam ederken 1946 yılı içinde Uşşâkî Meşayihi, Üstad, Hacı Bekir Visâli Uşşâkî (k.s.) Hazretlerine intisap etmiştir.

1947 yılında askerlikten terhis olduktan sonra memleketi olan Balıkesir’in Aktarma köyüne geldi. Çiftçilik ile meşgul oldu.Tasavvuf yolunda almış olduğu vazifeleri aşk ve şevk ile noksansız olarak yapmaya devam etti. Üç sene kadar köyde kaldıktan sonra 1950 senesinde Balıkesir vilaye­tine hicret etti.

Balıkesir’e geldiğinde sık sık İzmir’e gidip mürşidinin mânevi sohbetlerinden istifâde etmiştir. O zat-ı muhteremin himmet ve teveccühü ile çok kısa bir zamanda seyr-ü sülûkunu tamamlamıştır. Seyr-ü sülûk eyledikten sonra kemal mertebesine erimiştir. Tarikatın usul ve esrârlarını ve âdabını öğrenmiş, Hilâfet ve vilayet rütbesini hak kazanmış, icâzet verilip, irşâda me’mur edilmiştir.

Kendisi bu olayı şöyle anlatmaktadır :

Bir gün sabah namazını edâ ettikten sonra toplanmış olduğumuz bir mekanda mürşidim kutb-u zaman Bekir Sıdkı Visâli Uşşâkî (k.s.) hazretleri, almış olduğu mânevi bir emir üzerine tarafıma, Tarîkat-ı âliye Halvetîyye-i Uşşâkîyye icâzeti vererek, halîfesi Hacı. Mehmed Rûhi ve ihvanları arasında bu fakiri irşada memur kıldılar. Bekir Sıtkı Visâli Uşşâkî (k.s.) Hazretleri her beşer gibi bu fâni cihandan 1962 yılında iken berat gecesinden bir gün sonra dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâya intikal eyledi.

Mürşidimin Hakk’a yürümesi ile postuna halifesi üstad Mehmed Rûhi Uşşâkî Hazretleri oturmuştur. Üstad Mehmed Rûhi Hazretleri 1977 yılında 72 yaşında iken, Amman yakınlarında geçirmiş olduğu trafik kazasında şehid olarak Hakk’a rucû etmiştir.

Hazretin Hakk’a intikalinden sonra, üstadım Visâli hazretleri’nin ikinci halifesi olan Seyyid Kâzım Kızılkanat Hazretleri de, Hak aşıklarını irşad etmeye başladı.

Bir gün Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri, zuhur ederek bu âciz kölelerini, ihsan ve mürüv­vetleri gereğince taltif ile,

– Evladım sen bizim evlâdımız olan Kâzım ‘a muhabbet ve iltifat ediyorsun. O bizim hakiki evlâdımız­dır.Onu mürşid tanıyıp, yakın ihvanlarına tanıtıp ona biat etmelerini istiyorsun, buyurdu.

Hamd ve şükürler yüce Allah’a olsun ki, işte böylelikle il­tifatı Muhammediye’ye nail olundum.

Bir gün Seyyid Kâzım Kızılkanat Uşşâkî (k.s.) Hazretlerinin sohbetlerinde bulunur iken, kendile­rinden kitap yazmam için izin ve destur istedim. O da bu talebimi kabul edip müsaade ve destur verdi. Zaten daha evvel de üstadım Bekir Sıdkı Visâli Uşşâkî (k.s.) Hazretleri kasîde ve kitap yazmama müsaade etmişlerdi.

İlk başladığım eser “Nur-u Muhammediye” kitabı idi çok çeşitli ve kıymetli kitaplardan derlemeye devam ettiğim bir zamanda, yakaza hâlinde iken, iki cihan serveri âhir zaman peygamberi Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimiz hazretleri ve yanında cihar-ı yar-ı güzin Efendilerimiz olduğu halde tecelli ederek, başlamış olduğum eseri eline alıp göz attılar. Bu kitabı Hazreti Ebu Bekir’e, Hz. Ömer’e, Hz. Osman’a ve Hz. Ali’ye verdikten sonra, tekrar onlardan alıp bu âciz fakirin eline verdiler. ” Eseri yazmaya devam et ” diyerek tebessümle emir ve ferman buyurdular. .

Bu olaydan sonra bende öyle bir aşk ve ilim, gayret ve azim zuhura geldi ki, bunun dil ile tarifi mümkün değildir. Ancak yaşayan bilir.

Mürşidim Seyyid Kâzım Kızılkanat Hazretleri bir gün bu fakire buyurdular ki,

– Ben Pir Seyyid Cemâleddin-i Uşşâkî isem sen de Pîr Salâhaddin-i Uşşâkî Hazretleri misâlisin. O zat-ı muhterem 210 adet kitap yazdı sen de inşallah çok kitap telif ede­ceksin, buyurdular. İşte ondan sonra da bir Divan-ı Kebir ile 23 adet eser yazma imkanı Rabbim bana lütfeyledi.

Üstadım Seyyid Kâzım Kızılkanat Uşşâkî (k.s.) Hazretleri de bu fa­kiri yerine vekil olarak tayin eyledikten sonra, o da her beşer gibi Rumi 1396 yılında 72 yaşında iken Rabbisine rucû eyledi.

Seyyid Kâzım Kızılkanat Hazretleri hayatta iken, umreye niyet ettiği­mde, ziyaretlerine gitmiş idim. Bana,

– Evladım Bağdat şehrine vardığında benim akrabam olan, Pîr Seyyid Abdulkâdir Geylâni Hazretleri’nin torunlarından 17. batnı, Seyyid Abdurrezzak ‘ın oğullarından Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa (Hasan-i , Hüseyni) (k.s.) Hazretlerini ziyaret et ve hayırlı dualarını al, buyurdular.

Biz de ne zaman ki, Bağdat şehrine ulaştığımızda, Pîr Seyyid Abdulkâdir Geylâni Hazretleri’ni ziyaretine gittim. Râbıta ve murakabeye vardığımda, Pîr Hazretleri, fakire tecelli edip, beni alıp Ravza-ı Mutahhara ‘ya götürdü. Efendimiz bir kürsü üzerinde oturmuş, büyük bir mec­lise hitap ediyordu.

Gavs-ül Â’zam Pîr Seyyid Abdulkâdir Geylâni Hazretleri, beni aldı kürsüye kadar gö­türdü. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hazretlerine,

-Ya Resulullah bu evladımıza Kâdir-i Tarikatı’ndan icâzet ve­rilmesini arz ediyorum. Emir ve ferman sizindir, dedi.

İşte o zaman Resul-u Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri de Gavs-ül â’zam’ın arzular ı nı yerine getirdi.

Bir gün sonra Seyyid Hüseyin Fevzi Pa şa Hazretlerini ziyârete gittiğimde hazırlamış olduğu hilâfet ve icâzetnamemi fakire takdim etti. Kendilerine sordum,

– Efendi Hazretleri, zâtınız ile ilk defa görüşüyoruz. Hemen icâzet verdiniz bu hususta beni aydınlatıp mutmain etmenizi arz ediyorum, dediğimde.

– Evladım dün siz huzur-u Resûlullah ‘ta iken mânen size bu icazet ve­rilmedi mi ? İşte ben de o zaman orada idim, buyurdular.

Şeyh Efendi Hazretleri fakiri hakiri çok sever idi bir gün mânâ âleminde buyurdular ki,

– Evladım sen benim gözüm ve kulağımsın, söyleyen kelâmımsın sen benim ayak ve ellerim misâlisin, diyerek iltifatlarına mazhar oldum.

İşte gördüğünüz gibi dört adet Şeyh-i Kâmile hiz­met ettim. Hepsinin himmet ve teveccühünü kazandım. Bir meyyid misâli teslim oldum. O zatların hayırlı dualarını aldım.

***

Hayatının 60 yıl gibi uzun bir süresini Tasavvuf yoluna vakfederek sayısız kişiyi irşad edip, irfan mektebinde mürşitlik yapmaktadır ve irşada devam etmektedir.

                                                          TASAVVUFİ YÖNÜ

Ülkemizdeki tasavvuf güneşlerinden biri olup, kibâr-ı Evliyâullah’tandır. Halvetîyye-i Uşşâkî (Aynı zamanda Kâdirî) Tarikatlarında yetişmiş nâdir şahsiyetlerdendir. Hazret-i Peygamber ve sünnetine bağlılığında hiç taviz vermeyen tutumdadır.

KERAMETLERİ

1975 y ılının Ramazan bayramından 2-3 gün sonra, 8 kişi bir minibüse binip hac için niyetlenerek yola çıktık. Aynı seyahatte Şam’da, Cami-i Emevi de yaşadığımız bir hadiseyi anlatayım. Sabah namazını kılıp ziyaretimizi yaptık. O arada cami içinde yakla şık 300 kişilik bir topluluk zikir meclisi kurmuş, başlarında bir şeyh efendi vardı, 65-70 yaşları civarında, sakalı siyahlı beyazlı. Şeyh efendi kafasını önüne eymiş murakabe ediyordu. Biz namazdan sonra duam ızı yaptık sonra da Hacı baba (Nâci Efendi) ve beraber geldi ğimiz insanlarla ile oradakilerin en arkas ına oturduk. 2-3 dakika geçer geçmez şeyh efendi başını kaldırdı, orada olan meydancılardan bir tanesini yanına çağırdı, tam zıt tarafına düşen Hacı baba’yı gösterdi ve bir şeyler söyledi. Adam Hacı baba’nın yanına geldi ve “ya şeyh faddal ” (buyurun) dedi, ” şeyh efendi seni yanına istirham ediyor ” Diye devam etti. Hacı baba’yı aldı ve şeyhin yanına oturttu. Herhalde daha evvelden tanışıyorlardı diye düşündüm. Tabi o zamanlar ben de Hacı baba’nın kıymetini pek bilemiyordum. Sadece babamız olarak hürmet ediyorduk. Uzatmayım, güzel bir zikir meclisi oldu, zikirden sonra Hacı baba’ya etrafı dolaştırdılar, sarılıp, ayrıldılar. Döndüğünde Hacı baba’ya daha önceden tanışıp tanışmadıklarını sordum, hayır dedi, sadece hakiki mürşidi kamil ise, bizim de ne olduğumuzu bilecek biridir diye içimden geçirmiştim dedi. Büyük bir zatmış dedi.

***

Medine’de yaklaşık 35 gün kaldık. Orada Şeyh Fehmi Efendi her perşembe toplantısında Hacı Nâci Efendi nerde diye sorardı. Hacı baba abdestini alıp bir kenara oturur, Fehmi Efendi de onu hemen yanına alırdı. Orada kaldığımız 35 gün boyunca birkaç defa Hacı baba’yı methetti. Fehmi Efendi Konyalıydı. Fakat bütün tarikatlar tarafından da Medine’nin kutbu kabul ediliyordu. Şâzeli idi, oraya gençliğinde gitmişti, Velhasıl Medine’nin kutbu oluşunu tüm tarikatlar da kabul ediyordu. Bazen beni kenara çekip birçok şey (sırlarını) anlatırdı.

Hacı babamla ikimiz Mekke’ye hareketten önce ihramları giyip elini öpmeye gittik. Hacı baba elini öpünce ona, “o ğ lum sen biraz şöyle yürü bakayım ” diyerek onu uzaklaştırdı.Biz yalnız kaldık. Sonra bana döndü ve sordu “o ğ lum babanızın kıymetini biliyor musunuz ? ” Efendim, dedim bu yolculuğa çıkınca öğrenmeye başladım.

“Oğlum Onun yıldızı o kadar parlak ki bir zaman gelecek her taraf ondan sorulacak” dedi. “O hal geldiği zaman bize dua etsin” dedi. Efendim asıl o sizden dua bekliyor dedim. Bize çok dua etti. Sonra ayrıl ıp geldik.

***

Mekke’deyiz, yan ımızda rahmetli şeyh Mehmed Rûhi Efendi var. Afyon taraf ından da insanlar gelmiş. 40-50 kişi kadar oluyorduk. Sabah namazını kıldık, işrâkı bekliyoruz. İşrak namazından sonra da tavaf yapılıyordu. O zamanlar Kabe de kum havuzları vardı, Hac ı Mehmed Rûhi Efendi ve hacı baba (Nâci Efendi) ön tarafta idiler. Önlerinde iri yarı b ir zat gördüler, hemen birbirlerine sarıldılar. Sonra Hacı baba, Hacı Mehmed Rûhi Efendi ve diğer ihvanlarda o zat ın elini öptüler. Ben en geride kalm ıştım. Biraz sonra ben de elini öpmek istedim. Çenemden tutarak kaldırdı, “Sen Hacı Nâci efendinin oğlu musun” dedi. Evet efendim dedim, gülmeye başladı “Oğlum babanızın kıymetini biliyor musunuz” dedi ve devam etti. “Oğlum bir zaman gelecek her ş ey ondan sorulacak” dedi. Devamla, “Çok büyük bir zat olacak, şu anda büyük ama daha da büyük olacak” dedi ve ilâve etti. “O zama bize dua etsin” Efendim kimsiniz dedim. “Ben Fatihli Ömer’im” dedi. Ben, uykucu Ömer mi dedim. Gencim, 24 yaşındayım o zaman, ağzımdan böyle kelam çıkıverdi. Bana sarıldı evet evet dedi. Fatihli Ömer Efendi İstanbul’un o zamanki kutbu idi.

Ondan sonra aynı lafları Irak’ta, Gasül A’zam Pîr Seyyid Abdulkâdir Geylâni Hazretlerinin torunlarından ve Kâdiri Meşayihinin büyüklerinden Ba ğdat’taki Şeyh Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa Hazretleride söyledi.

***

Yıl sanıyorum ki 1980 idi, rahmetli Seyyid Kâzım Efendi ile Kınık’tayız. O zamanlar kendisini Kula’ya arabamla ben götürüp getiriyordum. Bu yüzden yolda bana, devaml ı bir şeyler anlatırdı. Neyse, bir caminin avlusundayız, abdest almış karşıdan geliyor. Ben de kenarda sigara içiyorum. Onu görünce sigarayı attım. Beni görmü ştü. “Ver bak ıyım bir sigara “dedi ve devamla “Oğlum babanızın kıymetini biliyor musunuz.”dedi. Efendim, bunu bana 3-4 zat- ı muhterem aynı şekilde sormuştu dedim. “Oğlum Uşşâkî tarikatında Pîr Hazretlerinden sonra en fazla yıldızı parlak olan o olacak, yakında bütün tarikatlara da hizmet edecek, mânen nereye gitsem devamlı olarak karşıma çıkıyor.” dedi. Bu olaydan bir ay s onra müsaade etti ve babam da kitap yazmaya başladı. Hacı baba o gün kahvaltıda Kâzım Efendiye bir rüya anlatmıştı. Rüyasında elinde hortum, Türkiye’yi bütünüyle sulamıştı.

Seyyid Kâzım Efendi sözlerine devamla “Aynı rüyâsında olduğu gibi bir zaman gelecek Türkiye’de arşı sulayacak.” Diye bana anlattı.

Bende, ama efendim dedim, sizin yanınızda ne konuşulursa konuşulsun ben dışarı çıkınca unutuyorum. “Mehmet Efendi” dedi “O zaman geldiğinde sen babana hatırlat bize duâ etsin.”

Bundan 3-4 sene evvel babama dedim ki, o zat-ı muhteremler bana böyle bir şeyler söyledilerdi, onlara dua et. Estağfirullah falan dediyse de hatırlatmış oldum.

***

1980 yılında ben, Hacı baba, bizim rahmetli Toplu Dayı, onun oğlu Mehmet Toplu, Halil Saygı 3 araba peş peşe Medine’ye gidiyoruz. Medine’ye 90-100 kilometre kalmıştı. Arabayı ben kullanıyordum. Bir anda, karşıdan bir ışık, bir nur çıktı, arabanın üzerine doğru geldi. Bir acaiblik oldu aynı ravza-ı mutahhara ve peygamber efendimiz� Ben ağlamaya başladım, hanım ağlıyor, Hacı baba ağlıyor, araba içerisinde hepimiz ağlıyoruz. Arabayı kullanmakta zorluk çekince, rüzgar vursun diye kafamı dışarı çıkardım. Buram buram ravza’nın kokusu geliyordu. Velhasıl yavaş yavaş Medine’ye vardık. Bir gün sonra, imamı Ali efendimizin mescidi’nin yakınlarından bir şeyler alıyorduk. Diğer arabadaki arkadaşlar bana “dün Medine’ye 90-100 km kala arabanın içersine bir nur girdi. Arabadaki herkes o nurun farkına vardı ve hepimiz ağladık” dediler. Peş peşe 3 arabada da aynı olay olmuştu. Bunun hikmeti nedir acaba, Hacı babaya soralım öğrenelim dediler. Hacı babam da abdest almaya gitmişti. Gelince babama anlattım. Bir müjde varsa bize de bildir dedim. “Bir şey yok oğlum” deyince biraz naz ettim. Diğer arkadaşlarda ısrar etti. Hacı baba anlatmaya başladı.

“Zaten, Tebuk’tan Suudi Arabistan’a girdiğimizde evvela orada Pîr Hazretleriyle karşılandık dedi… Medine’ye yaşlaştığımızda, koku geldiği zaman Resulullah (s.a.v.) Hazretleri vardı, Pîr Hazretleri vardı ve diğer tarikatların Pîrleri de oradaydılar. Bana hitaben “Evladım Nâci ne istersin bizden, evladımız kabulümüzsün zaten, başka ne istersin.” Dediler bende “Evlatlarımın da evlatlığa kabulünü isterim ya Resulullah.” Dedim. “Pekala o da kabulümüz, başka ne istersin.” deyince utandım başka şeyler söyleyemedim dedi. Ama o anda da ihvanlarım içimden geçti. “İhvanlarını da, hatta sana saygı, sevgi ve güler yüz gösterip elini sıkanı da evlatlığa kabul ettik.” buyurdu. O anda gelen de Resulullah (s.a.v.) in kokusuydu dedi. Aramızda kalsın diye de ekledi.

***

Rahmetli Seyyid Kâzım Efendi ölümünden bir müddet evvel Balıkesir’e geldi.Hacı baba kendisini 15 gün kadar misafir etti. Artık dönmek istediğinde, götürmek için arabaya binmek üzere kapıya geldiğimizde, Hacı baba Kâzım Efendiye, “Efendim size hakkıyla hizmet edemedik çocukların hatası için özür dilerim” dedi. Seyyid Kâzım Efendi güldü ve “Ben o kadar memnunum ki, Peygamber Efendimiz, Hz. Ali Efendimiz, Hz. Fatıma Vâlidemiz hepsi senden memnun, hepsi hayır dualar ediyorlar” dedi. “Orada sen de benim kardeşimdin, sen de çıkabilirdin ama beni çıkardılar. Bu son görüşmemiz bana hakkını helal et ve duâ et” dedi. “Seyyid olmamızdan ötürü bir şeyler var ama sen de Seyyid sin” dedi ve epeyce duâ etti. Normalde her zaman araba ile yola çıkar çıkmaz konuşmaya başlardı. Bu son seferde Akhisar’a kadar hiç konuşmadı. Yolculuğun sonunda hayır duâlar etti.Çok kısa zaman sonrada vefât etti.
AİLESİ

Eşi Bedia validemizden Ali, Nazmi, Mehmet, Ahmet adında dört oğlu ve Cemile adında da bir kızı vardır. On beş torunu vardır. Mânevi evlatlarının sayısını rakamla ifade etmek mümkün değildir.

                                                                ESERLERİ

Sıddık Nâci Eren UŞŞÂKÎ (k.s.) Hazretlerinin bir Divânı olup, yazmış olduğu eser sayısı şimdilik 24 adettir. Eserleri Avrupa’dan Asya’ya bütün ehli tasavvufların istifade ettiği kaynaklar olmuştur. Eserlerinin tamâmı defâlarca basılmıştır.

Uşşâkî de 4. Pîran olup, Hayırlı uzun ömürler içinde nice eserler daha yazarak insanlığın istifâdesine sunmasını dileriz.

Yazmış olduğu eserler :

1- Allah ve Resulü’ne En Yakın Yol

2- Nur-u Muhammediye

3- Cennet Yolu

4- Kalblerin Anahtarı

5- Ölüm, Kıyâmet ve Âhiret

6- Mübârek Geceler ve Üç Aylar

7- Çeşitli Duâlar Edeb ve Âdap

S- Tarik-i Uşşâkî’de Usul ve Âdap

9- Yüce Veliler ve Anadolu Evliyâları

10- Evrad-ı Saadeti Ebediye

11- Sohbetlerim

12- Âşıklar Bahçesi İlâhi ve Kasîdeler

13- Sırlar Hazinesi

14- Özün Özü

15- Maneviyat Bahçesi ve Saadeti Ebediye

16- Tarikatların iç Yüzü

17- Tarikat ve Evliyâlarda Usul ve Âdap

1S- Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî

19- Sıddık Nâci Eren Divânı

20- Dergah İlâhileri

21- İslam’da Evlilik ve Cinsel Hayat

22- Müslümanlıkta ibâdet Ahlak ve Âdap

23- Allah (c.c.) ve Resulullah’ı Sevenlerin Yolu

24- Şifalı duâlar

 

Kaynak: www.siddiknacieren.org

 

Reklamlar

SIDDIK NACİ EREN UŞŞAKİ” için 3 yorum

  1. Allah bu dostlarını başımızdan eksik etmesin.ben nakşibendiyim hepimiz ehli sünnet yolu üzereyiz.Evliyaları görünce hepsini ve hepinizi çooook seviyorum.EVLİYALAR olmasa ne yaparız bilmiyorum.Allah a emanet olun….

  2. Yoluna kurbanım efendi baba ben ma kurbanız göösterdiğin yola gül kokuları sarsın etrafını bırakma ellerimizi nefsimize teslimiyattan kurtar bizleri

  3. ah efendim seni anlatmaya gücüm yetmez .sen bizim hayatımızı iman ile zikir ile güzelleştirdin .rabbim sana hayırlı saglıklı uzun ömürler versin .amin DÜNYA DOLU ŞEYH OLSA BENİM ŞEYHİM BİR TANE.RABBİM HEPSİNDEN RAZI OLSUN İNŞ.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close