HACI MUHAMMED BİLÂL-İ NADİR HAZRETLERİ

HACI MUHAMMED BİLÂL-İ NADİR HAZRETLERİ

seyyahin_bb01.jpg

Oğlu Hacı Muhammad KUTLUBAY Anlatıyor:


Bilâl Babam: Hacı Muhammed Bilâl-i Nâdir Hazretleri Gaziantep’ in İslahiye kazası eski adı ErikliBelen yeni adı Kozuluk köyünde 1895 tarihinde dünyaya gelmiştir. Dedem AbdullahEfendi’ nin erkek evlâdı yaşamıyor, tekrar evleniyor. Ondan da erkek evlâdıolmuyor. En son ilk eşinden Bilâl Babam dünyaya geliyor. Dedem Abdullah Efendi,köyün zenginlerinden ve sürü sahibi imiş. Yedi gün üst üstüne her gün bir koçkestirip mevlit okutuyor. Çocuğun hayırlı ve uğurlu olması için zamanın enmeşhur âlimlerine dualar yaptırıyor, O zamanın en âlimine dedem çocuğun”ismini ne koyalım?” diye soruyor. O zat “Peygamberimizin veMüezzin’ inin ismi olsun” der. Muhammed Bilâl koyarlar. Dedem’ inokumuşluğu olmadığından Kur’ an öğrenmesi için köy hocasına gönderiyor. O köyyayla olduğundan kışın çocuklar okumaya gidemiyor. Fakat dedem her gün babamı atınınterkisinde götürüp, getirip, okumasını, yazmasını temin ediyor. Okumayı veyazmayı tamamen öğrendikten sonra evde babam: “Her yemek sofrasında Kur’an okutur, çocuk yaşımda müezzinlik yaptırırdı. Sesim uzaklara daha iyiduyulduğu için Ramazan ayında müezzinliği bana yaptırırlardı” diyor. Babam15 yaşlarında iken dedem vefat ediyor. Evin geçimi babamın üzerine kalıyor.Tüccarlık, ticaret, çerçilik ve çiftçilik gibi çeşitli mesleklerde çalışıyor.Daha sonra eline Müzekki-n-nüfus kitabı geçiyor. Bu kitap tarîkattan bahseder.Bu kitabi okuyor ve onunla amel ediyor. O kitapta “Şeyhi olmayanın dinitamam değildir. Şeyhi olmayanın Şeyhi şeytândır.” yazısını okuyunca Şeyharamaya koyuluyor.

Gaziantep’te, Kahramanmaraş’ ta bir çok Şeyh’ lere gidiyor. Kalbini Mutmainedici (kendisini tatmin edici) bir Şeyh bulamıyor. Yine çok aşklı, terki dünyaetmiş “Sivaslı Osman Efendi” isminde bir dervişle tanışıyor. Babamınevinde kalıyor. Babam: “kardeş gibi olduk” diyor. Bununla beraber,Şeyh aramak için Suriye’ ye gitmeye karar veriyorlar. Babam atına biniyor. Birkese mecidiyeyi de alıyor. Hudut’ a geliyorlar. Köyde, bir adam, “siziatla bırakmazlar” demesi üzerine o adama atı, diğer biri de; “paraile bırakmazlar” demesi üzerine o kimseye de keseyiveriyor. O zamanda huduttan atsız, parasız geçersen, serbest geçebiliyormuşsun,Osman Efendi, “atı ve parayı verme” diye itiraz ediyorsa da babamveriyor. “Bizim niyetimiz doğru ise at da, para da bizi gelir, bulur.Bunların hepsi Allah (c)’ nün bizi denemesi” diyor. Suriye’ de dekafalarına ve Müzekki-n-nüfus kitabındaki aradıkları vasıflara uygun bir Şeyhbulamayınca geri dönüyorlar. Köy ihtiyar heyeti atı ve parayı alıp, babama iadeediyorlar. Kahramanmaraş’ ta; Nakş-i Şeyhi Abid Efendi’ den ders alıyor. Mürid olarak, müridmiş gibi Şeyh’ in hizmetinigörüyor. Şeyh’ i imiş gibi, Şeyh’ in müşkülünü hallediyor. Oradan da ayrılmakmecburiyetinde kalıyor. En son Hûlefâ-i Kadirî’den Şeyh Hafız Ali Efendi’ yegidiyor. O da Abid Efendi gîbi büyük zat. O zat “Ben sana ders veremem; kimsana ders veririm derse yalan söyler. Sen, Üveysî Veysel Karanî’ nin, Şeyhsizyetiştiği gibi yetişeceksin. (Peygamberimiz, Veysel Karanî’yi Şeyh’sizyetiştirdiği gibi, hiç görmeden manen yetişti.) Her yüz yılda bir; aynı VeyselKaranî gibi, Peygamberimizin ruhani yardımı ile Müceddid yetişir. BunlaraÜveysî derler. Sen de bunlardan birisin evine git çalış. Allah (cc) sanaverecektir” diyor.

Bu arada Bilâl Babam Şeyh Abdulkâdir Geylâni hazretlerini, Nakş-bendîMuhammed Bahaattin Efendiyi ve Seyyid Ahmed-ür Rifâî Hz. lerini rüyasındagörüyor. Şeyh Abdulkadir-i Geylânî Hz. leri “O Müzekki-n-nüfus kitabındaçalıştığın çok güzel, bizim üçümüz de sana yardımcıyız. Sen bu üç tarîkatınüçünden de ders verebilirsin” der ve daha bazı sözler söyler. Yine BilâlBabam, Hz. Rasulullah’ ı, Hz. Ali (kv) ve Cihâr-ı Yârları bir çok defalarrüyasında görüyor pek çok izahat alıyor. Bir defasında Hz. Şeyh Abdulkadir-iGeylânî, Bilâl Babam’ a nasıl yatacağını, nasıl uyuyacağını ve nasılçalışacağını uzun uzadıya tarif ediyor.

Hadîs-i Şerîf’ te:

Açlık Hikmetin bulutudur.

Hadîs-i Şerîf:

Kalpleri hiç birşey öldürmez. Çok yemek yeme öldürür.

(Sünen-i Tirmizî, Cild 4, Hadis No: 2486, sayfa 199)

Mıkdad bin Ma’di kerib (r.a)’den;

İnsanoğlu, karından daha zararlı bir kap doldurmamıştır.İnsanoğluna kendini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Şayet (bu miktarınaşılması) kaçınılmaz ise bu durumda üçte biri yemeği, üçte biri İçmesi, üçtebiri de nefesi için (ayrılmalı) dır.

Hadîs-i Kudsî:

Ben ilmi açlıktakoydum. Halk onu toklukta arar.

Peygamberimiz (sav), Hırâ mağarasında çalıştığımüddetçe az miktarda tuzsuz arpa ekmeği yemiştir. Bilâl Babam’ da aynı açıdançalışmaya başlıyor. Tasavvuf ta bu az yemenin adına “Rîyâzet” derler.Nefsin hoşlanmadığı şeyleri yapmaya ve ibâdete çok çalışmaya”mücahede” derler. Bilâl Babam yedi sene tuzsuz arpa ekmeği yiyip,riyâzetle mücahede ile çalışmıştır.

Hadîs-i Şerîf:

Manâ’ sı: Nefsinle mücâhede etmek Rabbınla görgü getirir.

Bilâl Babam yedi sene riyâzetten sonra kırk gün çileye giriyor. Çiledebir çok hâller görüyor. Pek çok dualar yapıyor. Yaptığı dualardan birisi de şu:

‘Ya Rabb’i Cezbe-i Rahman ver, Manâ-i Kur’an ver, Helâk-ıdüşman ver.”

Çileden çıkıyor. Kendinde tasavvuf, tarîkat ve ma’nevî ilimler başlıyor.

Gaziantep, Kahramanmaraş ve İslâhiye’nin köylerinde 15 ca­miî yaptırmıştır. Ne sergi ile ne de makbuzla para toplamamıştır.İstemezlerin iftira, şikayetleri ve devlete kötü bildirmeleri nedeni ile 36defa tevkif, 54 defa nezarete alınmış, 100 den fazla da ifade vermiştir. Dahasonra da, on sene Giresun’a ve iki sene de İstanbul’ a sürgüne gönderilmiştir.Giresun’a 1936 da gidip; 1946 sene­ sinde döndük. Bu sürgünlük ev ve aileceoldu. İki sene İstanbul’a sürgün yalnız Bilâl Babam’ a; 1954-1956 yıllarıarasında oldu. Her hapis yatmasında, her sürgüne gitmesinde, biraz dahatanındı. 1969 senesi Aralık ayının 22’yi, 23’e bağlayan gece Gaziantep’inÇarpın köyünde Hakk’ ın rahmetine kavuşmuş olup, İslahiye’nin, Danacık(Hamidiye) köyünde medfûn’ dur.

Sağlığının en son senelerinde, teyp yeni icatolmuştu. Devamlı vaaz bandı doldurdu. Şu anda 100 saat kadar vaaz bandı vardır.”Cevâhir-ül İslâm, Zuhuratiye-i Geylânîye, Haza Kitab-ül Hadîs. Kitab-ıÜmmiye” ve benzeri kitapları vardır. Ancak “Cevâhir-ül İslâm”,”Zuhuratiye-i Geylânîye” ve bir de hadîs kitabı bastırıldı. İlerdediğer kitaplarını da bastıracağız İnşallahu Teâlâ.

Bizim aslımız; tarihte geçen Tatar hanlarıdevrinde, meşhur “Kubilay Kutlubay” dır. (Kutlubay; hanlık,padişahlık yapıyor ona dayanır). Dedem Abdullah ve sülalesine; “Kutlubayoğulları” derlermiş. Bilâl Babam. soyadı çıkınca bu anane bozulmasın diye,soyadımızı “Kutlubay” koymuştur. Bilâl Babam vefatına yakın; banaayriyeten (özel) olarak, vasiyet ve nasihatleri olmuştur. Bunlardan bazılarınıyazayım.

Buyurdu ki: “Ben, Allah (cc), buİslamiyet ve din için bir çok cefalara (eziyetlere) katlandım. Akşam namazınınabdesti ile sabah namazını senelerce kıldım. Bunların hepsinden bana, Allah(cc) ma’nevi dereceler verdi ise de Allah (cc) yanında en büyük dereceyibunların hiçbiri ile alamadım”.

Hadîs-i Şerîf:

Manâ’ sı: Hizmeteden adam hizmet edilecek adam olur.

Ben de bu Ümmeti Muhammed’ in sağlamına, hastasına, körüne, topalına, zenginine,fakirine, köylüsüne, şehirlisine hiç ayrıcalık yapmaksızın bu gördüğün gibielli sene hizmet ettim. Sen­ den de bunu bekliyorum.” Ümmeti Muhammed’ inhastası, sağlamı, delisi, akıllısı bizim evde yer, içer kalır. En fazlabakımsız yetimler ve kimsesiz ihtiyarlar kalırlar. Bir gün onlara şöylekonuştuğunu duydum. “Bir tilki olur, bunun birdeliği olur. Tilki gider avlanır. Ne zaman avcılar sıkıştırır veya acıkır, odeliğine döner. Soğuktan korunur. Orda bulduğunu yer. Şimdi siz tilkisiniz. Buoda sizin deliğinizdir. Senenin her gününde, bu odanın kapısı size açıktır.Gidin daha iyi bir yer bulabilirseniz memnun olurum. Bulamazsanız senenin hergününde her zaman buraya dönebilirsiniz. Ben ancak bütçemin imkânı kadar sizebakabilirim. Yediririm, giydiririm. Size baktığımın karşılığını bir tek Allah(cc) den bekliyorum”.

Beni ayriyeten yanına çağırdı. “Beni iyi dinle. Buzamanda Şeyh çok olur. İbadetçi çok olur, öğünen ve övülen de çok olur.Bunların hepsi bu dünyada da, Allah (cc) yanında da geçersizdir. Eğer sen, benimemnun etmek istiyorsan, benden evvel 50 sene Babam Abdullah aynımisâfirperverliği yaptı. 50 sene de bu gördüğün gibi ben devam ettirdim. Bendensonra da aynısını senden bekliyorum. Bu dediğim misâfirlere bakmadıktan sonra,24 saatin tümünü başım secdeden kaldırmasan, 12 ay oruç tutsan senden razıolmam. Ama beş vakit namazını kıl, bir ay orucunu tut. Benim yaptığım gîbimisâfirlere bakarsan senden ziyadesi ile memnun olurum. En yapılması zor olan,en mükâfatı Allah (cc) yanında bol olan, Allah (cc), Rasulullah ve Müslümanlaryanında dünyada, ahrette en şerefli olan yine bunu yapandır. Dışardan bakanakolay gibi görünür. Amma bu dediğim çok ağırdır, kimse yürütemez. Yapsa da kısazaman için ve geçici olarak yapar. Dünya malını ve geçimi düşünme, Allah (cc)artırır, sen onun yoluna harcarsan.

Verilen hediyeyi kabul etmemezlik etme. Para olsun, malolsun veya eşya olsun al, karşılığını yap. İhtiyacın yoksa fakire ver. Benhediyeyi almıyorum diye mahcupluk yapma. Sen adam ol. O milletin verdiğihediyenin üzerine sen de para koy, bütün imkânlarınla çalış, milleti deçalıştır. Onlara vesile vasıta ol, kimsenin yapamayacağı câmi, çeşme, yol ve sugibi senden sonraya büyük eserler meydana getir”.

Kaynak: www.bilalnadir.com

Reklamlar

HACI MUHAMMED BİLÂL-İ NADİR HAZRETLERİ” için 83 yorum

 1. Bilal Baba hazretleri gerçektençok büyük mürşidi kamil. Ben gittim dergahını gördüm aman Allahu Ekber. sevdiği kuluna neler veriyor. Yemeğini yedim suyunu içtim.Allah razı olsun. Ne hastalar iyi oldu. ne dertliler deva buldu Allah azze ve celle bilal babadan hilmi babadan evlatlarından razı olsun..amin

 2. hepsi gerçek hepsine amenma bende gittim gördüm müşkül işlerim halloldu sıkıntılarım gitti maddi manevi işlerim oldu allah cümle inananlara nasip etsin.ve onları başımızdan eksik etmesin.amin…

 3. ALLAH ONLARI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN BİZLERİDE ONLARIN İZİNDEN SÖZÜNDEN AYIRMASIN.

 4. allahim onlardan onlarda bizden razi olsunlar insallah

 5. s.a alahu teala bilal nadir hazretlerinden hilmi nadir hazretlerinden asık sülaymandan gülenaz abiden razı olsun onları çok seviyorum ben karamandan ihvan fatmanur memleketim kırıkkale bana dua edin dularınızı bekliyorum allaha emanet olun vesselam

 6. s.a ben fatmanur karamandan allah sizleri başımızdan eksik etmesin allahım işinizi gücünüzü rast getirsin bizleride dualarınızdan eksik etmeyin

  +

 7. gercekten sizleri çok seviyorum gülenaz hocam ve süleyman hocam ben bu yola girdik gireli o kadar huzurlu ve mutluyumki anlatamam allahım doru yoldan ayırmasın nefise şeytana uydurmasın inş

 8. sa. ben fatmanur karamandan işte inş böle devam eder sohbetimiz velan allahım ayırmasın inş işte görüyoruz zikrullahı sevmeyen ler karsı olanlar oluyo allahım onlarada ilham versin onlarada bu yolu nasip etsin vesselam

 9. allahım inş banada nasip eder gaziantebe gitmeye ben gitmedim sadece adana ya gittim dergahımızı gördüm derhag o kadar güzelki inş allahım gitmeyenlerede nasip etsin insanın içi açılıyo gercekten öle yani allahım inş bidaha gitmeye oraları görmeyi o gülenaz hocamı süleyman hocamı dergahımızı görmeyi nasip eder vesselam

 10. hepinizden allahım gani gani razı olsunn sohbetinize doyamıyorum agızlarınıza dillerinize saglık insan o kadar huzurlu oluyoki anlatamam sürekli gülenaz hocamın sohbetini süleyman hocamın sohbetini bilal babamın hilmi babamın hacı mustafa güneş hocamın zikrullahı velan bunları izliyorum çok güzel çokta seviyorum

 11. bilal babamı hlmi babamı gülenaz babamı ve süleyman babamı sürekli youtubeden izliyorum sizlerede söylüyorum açın dinleyin ey insanlar bi görün bi dinleyin sonra saten tadına doyamayacaksınız bidaha ayrılamayacaksınız başından bak dinleyin ha hadi bakalım youtubeden gaziantep tarikat d,ye girin orda hemen bilal nadir hazretleri yazar sonra çıkar işte kadri gülenaz babam süleyman babam velan tamam hadi bakalım vesselam

 12. bu fatmanur kim diye sorarsanız başta söledim karamanda oturuyom memleketim kırıkkale kısacası küçük ihvanım yani napıyım duramıyorum sürekli yazıyorum çünkü çok seviyorum ya iyikide girmişim bu yola allahım ayırmasın inş bu yoldan herkese nasip etsin bu yolu

 13. bak millet kalkıpta ya ben inanmam öle şeylere deme sakın bak bu yola gelin ey ihvan bacı kardeşler iptallah sonra bu kadri yolu söleyim bak allahu teala hadisi şerifte şöle buyuruyor, beni zikretmeyeni diyo mahser gününde o insanın gözlerini kör olarak getiririm diyo bo bol alllahı zikret ey müslüman bunu allahu teala buyuruyor çünkü ona göre iyi düşün zikrullah yapanlar deliriyo velan bilmem ne bırakın bu işleri peki neden diyo o zaman allahu teala beni zikredin diye yaaa onun için iyi düşün nefsine kanma onun bunun sözüne kanma gel bu yola gel ey müslüman ey bacı lar ey kardeşler

 14. ben tugba babamın dergahına gıttım ve cok feyız aldım allah ınsaallah bu yaz da gıtmeyı nasıb eder bana ve tum ıhvan bacılarıma

 15. bız hercuma toplantı yapıyoruz ve toplantılara katılıyoruz allahım herkezınde boyle toplantılarda bulunmasını saglasın ınsaallah babam hımmet sultanım

 16. allahım canan bacımızdan razı olsun ve benım teyzemdende razı olsun onlar olmasaydı ben bu yolu bulamazdım elhamdulıllah bende bır ıhvanım ben daha 20 yasındayım ve namazıma basladım babamın dersını cekıyorum bın sukur allah herkeze nasıb etsın amın

 17. ben 13 yaşımdan beri bu yoldayım allahımda hiç ayırmasın herkese nasip etsin çok istedim gitmeyi allah nasip etti ve gittim gördüm ekmeğini yedim sularını içtim müşküllerim halloldu bu yolda olanlar çok çalışsın dersini çeksinler allah herkesi bu yola nasip etsin tüm bacılara selamün aleyküm allaha emanet olun kırıkkale yahşihanlıyım

 18. Allahım bizlere sanalayık kul olmak habibine layık ümmet pirimize şeyhhimize layık ihvan mürit olmak nasip eyle…Amin.s.a arkadaşlar H:Z ALLAH.cümlemizi önü sonu hayırlı gelen kullardan eyleye

 19. ilhan yörümez Mayıs 10, 2008 — 7:25 pm

  s.a derviş kardeşlerim ihvan bacılarım. babamın güllerisiniz.babam anlatılmaz ki ne anlatayım cuma günü gidecem inşaallah…

 20. ilhan yörümez Mayıs 10, 2008 — 7:27 pm

  mail adresimi veriyorum isteyen ihvan kardeşlerimle yazışalım

 21. ilhan yörümez Mayıs 10, 2008 — 7:38 pm

  s.a dervişler nurul_aynim_06@hotmail.com görüşüp tanışmak isteyen ihvanlar buyursun inşaalah ben ankara polatlıdan ilhan

 22. ben tuba msn adresımı yazıyım ıhvan bacılarım konusmak ıstıyen olursa konusalım ınsallah ben 22 yasındayım tuba_emr@hotmail.com ınsallah bu yaz babamın dergahına gıderım

 23. istanbuldayım.sohbetine gitmek istiyorum nasıl yapmam gerek

  1. şimdi bizim dergahımız gazi antepte bulunuyor istersen oraya gidebilisin bende sultanım bir ihvanıyım sizlerede tavsiye ederim gerçekten huzura kavuşacaksınız ALLAHU TEALAYA AŞIK OLMAK ÇOK GÜZEL kardeşler cenneti sevmeyin cehennemden korkmayın sadece ALLAHA AŞIK OLUN ADA SİZİ SEVER İNŞALLAH BİR DENEYİN ALLAHA EMANET OLUN

 24. bacılarımızdan arastıracaksın bızım bır bacımız var 7 sene toplantıya gıden bacılarımızı aramıs bulduran allah bulduruyor senınde araman lazım babamın ıhvan bacıları cokmus ıstanbulda ınsallah bulursun bu hafta toplantı bende keske ankarada olsaydın davet ederdım senı bacım babam sultanım hımmet etsın bulursun ınsallah

 25. jimsbaskan@hotmail.com Mayıs 27, 2008 — 3:31 pm

  herkesi sohbete beklerim ekleyin

 26. Selamun aleykum. tüm ıhvan bacı ve kardaşlara selam olsun. ben gaziantep ten mikail. öğrenciyim. önce allah ve peygemberimiz ve ardından bilal babam ve hilmi babam aşkıyla yana biriyim.onları çok seviyorum. onları görmedim ama çok sevdim. kerametlerini çok izledim. ayda birkere kesin olarak ziyarette bulunuyorum. ama daha fazla gitmem gerek. çünkü sonuçta bir çok ıhvan kardeşlerime göre daha yakınım. büyük bir rahaysızlığım var. duanızı bekliyorum. bilal babam ve hilmi babam ile ilgili herhangi bir istek veya soracağınız olursa beklerim. msn adresim: Alemin_krali_miko@hotmail.com ile ulaşabilirsiniz. beni ekleyin. sohbet edelim. allaha emanet olun. allah cümlemizi peygamberimizin, bilal babamın ve hilmi babamın şefaatına nail eylesin.

 27. s.a. unttuğum bazı şeyler var. ben 18 yaşındayım. bilgisayar bölümü okuyorum. bu nedenle her an bilgisayarla ğraşıyorum. herhangi bir isteğiniz olursa beklerim. derhamızla ilgili yardımcı olurum. ama bir sorun var. bilalnadir.com olan sitemize üye olamadım. acaba başka siteleri var mı. bilen varsa bana yardımcı olsun isterim. msn adresimi verdim. aeo.

 28. ben istanbuldan nisanur
  derya baci
  tanismak istersen bana mesaj at

 29. Mikail kardeşim seni msn e ekliycem adım ibrahim 23 yasındayım
  kocaeli üniversitesi elektronik ve bilgisayar bölümü elektronik ögretmenligi 4. sınıf ögrencisiyim Allaha emanet ol … Ayrıca izmitte biz her çarsamba toplanıyoruz . eger izmit ve sakarya taraflarında oturan ,sohbet arayan ihvan kardeslerimiz mesaj atarlarsa kendilerine ulaşabiliriz hayırlı akşamlar

 30. S.A ARKADAŞLAR BEN BU EVLİYANIN MÜRİDİYİM AMA ONUN DEDİKLERİNİ TAM ANLAMIYLA YAPAMIYORUM AMA ÇOK FAYDALARINI GÖRDÜM VE ÇOK MUCİZELERİNE ŞAHİT OLDUM TAM BİR ALLAH ADAMI SİZLERİNDE GİDİP GÖRMENİZİ O HAVAYI SOLUMANIZI ÇOK İSTERİM ÇÜNKÜ DÜNYA DUA ÜZERİNE KURULMUŞTUR BENİM HAYAT PRENSİBİM ZATEN ALLAH HERKESİN KAlbine göre versin

 31. s.a arkadaşlar msn si olanları ekledim bende gaziantebin nurgagı ilçesindeyim benim msn yide ekleyin görüşelim hepiniz ALLAHA emanet olun
  mehmet892@hotmail.com bekliyorum eklerseniz sevinirim

 32. Bende Kırıkkale den katılıyorum… Bende bu yoldayım çok mutlu ve huzurluyum… Allha kimseyi doğru yoldan ayırmasın….

 33. biz oraya çok gittik çok çalıştı

 34. s.a ben malatyadan katılıyorum herkandilde ziyaret ediyoruz babamın köyünü gerçekten çok büyük bir dergah allah babadan ve oğlularından razı olsun

 35. s.a ben malatyadan burak 17 yaşındayım gerçekten çok harika bir yer fırsat buldukça gidiyorum allah dergamızı kıyamete kadar baki kılsın…. msn adresim eklemek isteyen eklesin burak_44_614@hotmail.com

 36. ALLAH AŞKINDAN YANAN Temmuz 25, 2008 — 6:02 pm

  ALLAHIM HACI MUHAMMED BİLAL NADİRİ HAZRETLERİNDEN RAZI OLSUN Kİ BİZE BU DEGAHI AÇMIŞ VE BİRCOK KİŞİ BU YÜZDEN BAZI ARKADASLARIM DİNE DAHA COK ISINDILAR BENDE DAHA COK BİLGİLENDİM. ALLAHIM SENDE TÜM İHVAN GARDASLARIMIZI VE İHVAN BACILARIMIZI G.ANTEP’E GİTMELERİNİ VE BİLAL BABAMA KOMŞU OLMAMIZI NASİP EYLESİN

 37. ben tuba bacılarım konusmak ısteyen olursa cevap yazsın ayrıca kırıkkalede olan bacım bız ankarada her hafta sohbet yapıyoruz senıde beklerız ınsallah cevap yaz beklıcem allaha emanet olun tum ıhvan bacı kardeslerım

 38. ALLAH böyle insanlardan razı olsun

 39. babam allah seden razı olsun yaşadığımız her hal farklı tatlı kabrinin kokusu bile farklı rabbim dergahımızı daim etsin

 40. allah cümlemize yaşatsın

 41. ben antepten kadir şuanda samsunda askerlik yapıyom ben o babaların ayağının tozunun kurbanı olayım allahım bu dünyadada himmet manevitalarından ahirette şefaatlarından cennettede komşulukalarından bizi ayırmasın allahım onların dergahında hizmet etmeyi herkese nasip etsin sohbet etmek isteyen kardeşlere msn adresimi vereceğim allahım herkesten razı olsun sanci_5@hotmail.com

 42. kardeşlerim bu zamanede şeriatı düzgün bir şeyhi bulup bağlanmak her insan için farzdır sünnettir vaciptir.böylesi zatları ben aradım buldum adana da SÜLEYMAN BABA ereğli de GÜLENAZ BABA var telofonları 05385440884 05353665295 arayın bütün derdinizi anlatabilirsiniz

 43. BU ZATLAR BİLAL BABAMIN HALİFELERİDİR BİLAL BABAM HAYATINDA O KADAR ÇOK EVLİYA YETİŞTİRDİ Kİ TAM 80 KÜSÜR EVLİYA HANGİSİNDEN NASİPLENMEK İSTERSENİZ. BENİM TANIDIĞIM BU KİŞİLERİN NİCE KERAMETLERİNİ GÖRDÜM. VEREMLİLER, KANSERLİLER, CİN ŞEYTAN SIKINTISI OLANLAR, DARDA KALANLAR, ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ DERDİNE DERMAN BULUYOR.TELOFONLA GÖRÜŞÜN DERDİNİZİ ANLATIN EĞER İYİ OLMAZSANIZ BÜTÜN KAHRINIZ BENİM OLSUN SONRA BANA DUA EDERSİNİZ SÜLEYMAN BABA VE GÜLENAZ BABA TEL:LAR YUKARIDA

 44. Allahım(C.C.)İnananları bu dergahla tanışmak nasib etsin. Bu yoldan ayırmasın ve bu dergahla tanışıpta yol alanların ayağını kaydırmasın, ben dedirtmesin bende oldum dedirmesin ben yokum şeyhim var dedirsin inşaallah. Dergahımızı ve birbirinden cevher babamın evlatlarını Annemizi başımızdan eksik etmesin. Dergahımıza hakkıyla hizmetkâr eylesin. Amin.

 45. selamun aleyküm.msn adresim dur_ey_fani_edeb_ya_hu@hotmail.com eklaerseniz tanışırız konuşuruz

 46. şeyh bilal nadir gibi şeyh yok yolunda gitmek güzel

 47. selamün aleyküm ben dergaha sırf merak için gitmiştim tek kelimeyle büyülendim ordaki ortam o kadar huzur vericiydiki inanın gelmeyi istemedim.herkesin gidip o havayı teneffüs etmesini isterim.allahherkese gitmeyi nasip etsin.

 48. babamın adı bilali nadir ona ulaşan olur mukdadir ondan gayrisi biçare her şey nadiriler himmetiyle olur gardaşlar allaha emanet olun

 49. bütün kardeşlere selamlarımı iletiyorum

 50. tum kardeslerımıze sevgı ve selamlarımı ıletırım ılahılerınızı dınlıyorum hepsı cok guzel

 51. ben BİLAL BABAM ve HİLMİ BABAMIN hakkında söyleyecek söz bulamıyorum onlar hakkında ne kadar güzel şey varsa hepsini birlikte söylesek yine az kalır ALLAHIM bizi onlardan onların yolundan ayırmasın. ben konyadayım msn adresim doganadil@windowslive.com

 52. hepinizden ALLAHIM razı olsun BABAM razı olsun

 53. Ben bilal babayı rüyamda gördüm ve bana dersini verdi. Onu gerçekte göremedim bana gerçekte görenler anlatabilirlermi acaba mak_al_@hotmail.com

 54. bilal nadir babam allah herkese nasip etsin bu yolu çok kez gittim gördüm doyamıyorum dergaha herşeyi başka kokusu başka bacılarım gardaşlar allaha emanet olun

 55. selamun aleyküm gardeşlerim abilerim.allah bizleri üstadlarımızın yolundan ayırmasın inş.H.MUHAMMED BİLAL NADİR-İ BABAMIZIN ÇORUMLU H.MUSTAFA ANAÇ BABAMIZIN VE NEVŞEHİRLİ HADİMÜL FUKARA HADİMÜL GURABA EBUL FUKARA EBUL GURABA KUTBURRAHMANİ GAVSU SAMADANİ H.ABDULLAH GÜRBÜZ BABAMIZIN NURLU YOLLARINDAN AYIRMASIN İNŞ.SELAM VE DUA İLE.msn adresim dur_ey_fani_edeb_ya_hu@hotmail.com

 56. Bütün ihvanlara selam olsun…

 57. selamun aleykum ben irem 7 yasindayim fransada yasiyoruz bilal dedemi hilmi dedemi annem sayesinde tanidim tr ye geldikca kabirlerini ziyaret ediyoruz hepsinide cok seviyorum allah razi olsun allah sefaatlerine nail etsin burdan teyzemlere ve annanemlere selam

  1. BEN ÜLKÜ ALMANYADAN BENDE DERGAHA GIDIYORUM KÜCÜK IHVAN kardesim sana oranin sevgisini bu yasinda asilayan anne ve babandan ALLAH razi olsun benseninle ve annenle tanismak isterim Insallah ALLAHIM kendi yolundan ve BILAL ve Hilmi babamin yolundan ayirmasin insallah en kisa zamanda sizinle tanismayi cok isterim ALLAHA emanet ol kücük ihvan annene slam

 58. GAZİANTEPLİ BİLAL Ocak 20, 2009 — 10:13 am

  s.a ben Bilal 16 yaşındayım babamın dergahın da 16 senedir giderim rabbim onlardan ve onun gibilerinden razı olsun.benim ismimide Hilmi babam koydu çok şükür.Allah rahmet eylesin babama öyle insanları başımızdan eksik etmesin.s.a

 59. İLHAN YÖRÜMEZ ANKARA POLATLI Ocak 28, 2009 — 8:34 pm

  BABAMIN GÜLLERİNE TEKRAR SELAM: BU ARALAR DUALARINIZA İHTİYACIM VAR CÜMLE DERVİŞ ABİ VE KAREDŞLERİMDEN DUA İSTİYORUM.BABAMIN HİMMETİ İLE….

 60. ALLAHIM HACI MUHAMMED BİLAL NADİRİ HAZRETLERİNDEN RAZI OLSUN Kİ BİZE BU DEGAHI AÇMIŞ VE BİRCOK KİŞİ BU YÜZDEN BAZI ARKADASLARIM DİNE DAHA COK ISINDILAR BENDE DAHA COK BİLGİLENDİM. ALLAHIM İNŞALLAH TÜM İHVAN GARDASLARIMIZI VE İHVAN BACILARIMIZI G.ANTEP’E GİTMELERİNİNASİP ETSİN VE BİLAL BABAMA HİLMİ BABAMA CENNETTE KOMŞU OLMAMIZI NASİP EYLESİN. ALLAHIM BİLAL BABAMIN,HİLMİ BABAMIN VE ŞİMDİKİ BİLAL BABAMIN ŞEFAATİNDEN VE HİMMETİNTEN BİZLERİ BİR AN OLSUN AYIRMASIN İNŞALLAH.ANKARA SİNCAN’DAN BİR GARİB DERVİŞ msn adresim fatihkayabali@hotmail.com

 61. mehmet mihmallı Şubat 18, 2009 — 3:25 pm

  ALLH ÖYLLE İNSANLAR KARŞILAŞMAYI NASİP EYLESİN CÜMLEMİZE

 62. ALLAH YOLUNA DUSEN TUM IHVAN BACILARIMA VE KARDASLARIMA SIFA DILERIM VE HER ZAMAN BABAMIN VE ALLAH YOLUNDA YURUMELERINI TEMEN NI EDERIM HERKESE SELAM EDERIM

 63. allahım tum musluman alemınde allah yolunda gıden muslumanlıgını yerne getıren tum kardeslarıme tesekkur edrım ve hılmı babamın ve bılal babamın ruhlarına fatıha okuyanlara tesekkur edrım allah hepımızı bılal babamın cennette komsusu etsın

 64. allah tum musluman kardeslerımızden razı olsun ve tum musluman kardeslerımı cennette ve kabırlerınde yalnız bırakmasın tum ıhvanlara cennet kapıları daıma hep acık olsun

 65. ben de dervişim 5 yıldan beri ALLAH ıma bin şükür ki bizlere böyle bi kapı nasip etti kıymetini bilelim inş hepinizin mevlüt kandilini şimdiden kutlarım

 66. fatih yıldırım Mart 7, 2009 — 11:30 pm

  ALLAHIM bizleri bu yoldan ayırmasın inşallah.Bütün herkesin MEVLİT KANDİLİ MÜBAREK OLSUN.

 67. selamün ALEYKÜM EY İHVAN I DİN.ALLAH cümlemizi HİRA-I NUR-U CEBELDE Bütün BEŞERİYETİN Üzerine doğan ŞEMSİ-İ MUHAMMEDİ,ŞERİAT-I GARRA-İ AHMED-İ ile amel eden.nurlu tasavvuf yolunun,GAVSI GEYLANİ erkanı ile süluk eden,nadiri kolunda buluşan,MANEVİYAT bahçesinde ARİFLER sofrasına davet olunan gerçek salikler zümresine dahil etsin.AMİN.her şöhret bulan kamil-i mürşidten sonra ben halifesiyim diyenler olur.HİLMİ BABAM hazretleri BOYACI küpüne düşen TİLKİ misalini verir,HATTA, zaten kurulmuş bir düzen var…zuhuratı bilal nadiri c1,buyuruyor.HER mürşide elin verme yolun sarpa uğratır.MÜRŞİdi KAMİLin yolu gayet asan KOLAY imiş.ALLAH BİLAL babam ve HİLMİ babamın FEYZİNDEN feyizyap olanlardan etsin.AMİN.MEVLÜD Kandiliniz Kutlu ve Mübarek olsun.Allaha emanet olun.ALLAH istikametten ayırmasın cümle garaş ve bacıların feyzini artırsın AMİN.

 68. sizinle tanismak istiyorum beni cok etkilediniz özellikle youtube deki videolariniz size nasil ulasabilirim allahim sizden razi olsun biz yasiyor sak sizin gibi veli kullarin yüzu suyu hürmetine yasyok

 69. hakan(adana-yavuzlar) Mart 23, 2009 — 8:37 am

  bende gittim gördüm çok güzel bir yer ben şu an gereklerini yerine getiremiyorum bundada ailemin bayagı bir etkisi oldu ama gönlüm sizlerle ALLAH o kapıyı kıyamet gününe kadar kapatmasın ALLAH’ım sizlerle olsun sizlerin ayagına taş degdirmesin.benim gittigimde o gün çok rahasızdım üşütmüştüm ayakda duracak halim yoktu BİLAL babamın kabrinin yakınlarındaki sudan içtim iki saat sonra hiç bir şeyim kalmadı ve oradan geldikten sonra oraya aşık oldum BİLAL babamın kabrini ziyaret etmek insanda aşk uyandırıyor görmeyen insanlara tavsiye ederim ama zamane insanları bilmeyenler görmeyenler anlamıyor ben gereklerini yerine getirmesemde hepsini gönlüm sizlerle güzel insanlar allahın rahmeti üzerinize olsun.

 70. selamün aleyküm ihvan kardeşler ve ihvan bacılar ALLAH U TAALA CÜMLEMİZE MUİN OLSUN İNŞALLAHU TAALA bu dergaha hakkıyla tabi olanın kalbinde elem olmaz ALLAH U TAALA CÜMLEMİZİN KALP GÖZÜMÜZÜ AÇSIN Kİ GENÇ BİLAL BABAMI HAKKIYLA GÖRELİM BEN ŞIRNAKTAN SERDAR

 71. cok şükür allaha.allah razı olsun Bilal babamdan ve Hilmi babamdan bu yolun kıymetini ii bilmeliyiz.br bucuk seneden beri kısmet olmuyo gdemyorum.allahn izniyle dua edn insaallah ta kısmet olsn.hataydan ihvan
  msn adresim kuheylan_nadir_123@hotmail.com

 72. ist. MEHMET TEKEREK Nisan 20, 2009 — 3:21 am

  slm.ey faniler,slm. ey yolda kalıpta yolunu iyi seçenler slm.ey ümmeti Muhammet slm.ey kadri şehrinin insanları,slm.size bilali nadir toplumu.

 73. SELAM ALYKM İHVANLAR KARDEŞLERİM.BEN DE BİLAL BABAMIN MÜRİDİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM.MANİSA MERKEZDE CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİNDE OKUYORUM.BURADA TANIDIĞINIZ İHVAN VARSA HABER EDERSENİZ SEVİNİRİM.MSNİM; mehmet_kutsi_1989@hotmail.com

 74. ben salih 1996 yılında tanıdım hilmi kutlu bay hz lerini keşke daha önce tanısaydım bilmiyordum besmeleyi bilmiyordum rabbimi tanıdım şehimi buldum muhammedimi tanıdım hz redi aliye tanıdım abdulkadir hz retlrini tanıdın ukkaşeyi buldum rabbimi allah onlardan razı olsun onlar gibilerindenbe razı olsun yol kuran yolu yol hz muhammet yolu (s.a.v)olsun

 75. slm alykm. ALLAH O MUBAREK İNSANLARDAN RAZI OLSUN BİZLERİ ONLARA BU DUNYADA VE AHİRETTE KOMSULUKLARINA NAİL ETSİN. AMİN.

 76. elhamdürüllah allahım bu kevser ırmağını buldurdun sana şükürler olsun bu kapıdan bu yolu ümmeti müslümana nasip et çoluma çocuğuma sen bilal babamda hilmi babam dan razıol onlar olmasaaidi imanımız gümanidi

 77. ALLAHIM BİZLERİ BU YOLDANAYIRMASIN BİZLERİ BİLAL BABAMIN HİLMİ BABAMIN VEGENÇ BİLAL BABAMIN GOZUNDEN GÖNLÜNDEN AYIRMASIN AMİN

 78. bende bilal babamın bir tane ihvanıyıM ALLAH BİZİ BABAMDAN AYIRMASIN BEN NEDARA GÜZEL OLDUGUNU SÖYLESEM YİNEDE BABAMA AZDIR ŞİMDİ KARDEŞLER BİZ BABAMA ALYİK BİR DERVİŞ OLMAK İÇİN DÜZENLİ VE RABITALI NAMAZLARIMIZI YAPMALIYIZ ZİKRULLAHTA NE KADAR ŞEYTAN VESVESE VERSEDE YİNEDE BABAMDAN HİMMET İSTEYİN ALLAHTAN YARDIM İSTEYEN ALLAHA EMENET OLUN BEN ŞIRNAK TAN TAHİR

 79. slm babamın gonca güllerine..bende bilal babama ihvan olmaya çalışıyorum inşllh.bu yoldaki tad hiç bişide yok ki helede zikrullah hali.antepe 1 kere gittim yine gitmek istiyorum.ihvan bacı ve kardeşlerimden dua beklşyorum inş..ben genç bilal babamı gördüm elhamdllh.rabbim isteyen herkese nasip etsin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close