Sufi ve Sufiler

Gönül Dostlarına Selam Olsun

 • Online Kütüphane

 • Kitap Tavsiyesi

 • Site İçeriğinden

 • Site Bilgisi

  Üye Sayısı : 951
  Konu Sayısı : 247
  Sayfa Sayısı : 10365
  Kitap Sayısı: 82
  E- Kitap Sayısı: 131
  Video Sayısı: 327
  Yükleme Dosyası: 421
 • Ziyaret

  • 1,162,678 Sayfa izlenimi
 • Archive for the ‘Esad Erbili Efendi’ Category

  Hayatı, eserleri, mektubat ve Divanı hakkında bilgi ve alıntılar.

  M. Es’ad Erbilî (k.s.)

  Posted by seyyahin Mayıs 27, 2007

   

  M. Es’ad Erbilî (k.s.)

   sufizm_752.jpg

    Es’ad Efendi uzuna yakın boylu, beyaz sakallı, süzme gözlü,
  esmer tenli, şişmana yakın cüsseli, güler yüzlü, tatlı
  sözlü, vakur bir zat idi. Çok kuvvetli bir hafızaya
  sahipti. Senelerce evvel görüştüğü zatı hemen tanır,
  konuştukları mevzuyu derhal hatırlardı.

  Altın silsilenin otuz üçüncü halkası yine Irak’tan,
  Musul’un Erbil kasabasından 1264/1847 yılında Erbil’de doğdu.
  Baba ve anne tarafından seyyiddir. Babası Erbil’ de bulunan
  Halidî tekkesi şeyhi M Saîd Efendidir. Babası tarafından
  dedesi Hidayetullah Efendi ise Mevlana Halıd el-Bağdadi’ nin
  Erbil’de yaptırdığı tekkeye tayın ettiği halifesidir.

  Es’ad Efendi ilk tahsilini Erbil ve Deyr’de ikmal ettikten
  sonra yirmi üç yaşında iken 1287/1870 yılında manevi bir
  işaretle Nakşı-Halidi şeyhi Taha’l-Hariri’ye (o 1294/1875)
  intısab etti. Beş yılda seyru sulükunu ikmal île hilafet
  aldı 1292/1875 yılında Hicaz’a gitti.

  İstanbul’a Gelişi

  Hac dönüşü, şeyhi de vefat etmiş bulunduğundan İstanbul’a
  geldi. İstanbul’ da önceleri Salkımsöğüt’te Beşirağa
  dergahında misafir olarak kaldı. Muhib ve ziyaretçilerinin
  sayısı artınca buradan ayrılarak Bayezid-Parmakkapı’ da
  Makasçılar içinde bulunan camiinin müezzin odasına yerleşti.
  Fatih Cami’inde Hafız Divan’ı ile Mevlana Camii’nin
  Luccetu’l-esrar adlı eserini okuttu. Onun bu derslerine ilim
  ve irfan ehlinden pek çok kimse devam etti. Bayezid
  dersiamlarından Hoca Yekta Efendi ve benzeri alimler onu bu
  derslerinden tanıyarak intisab ettiler.

  Kelamî Dergahı Şeyhliği

  Kısa zamanda şöhreti İstanbul’u tuttu ve Sultanın damadı
  olan Derviş-paşa-zade Halid Paşa kendisini saraya davet
  ederek ondan bir buçuk sene kadar arapça ve dini ilimler
  tahsil etti. Sultan ikinci Abdülhamit Han tarafından da
  Meclis-i Meşayıh azalığına tayin olundu. Toplantı günleri
  meclise, ders günleri Fatih camiine, ara sıra da Saray’a
  giderdi.

  Bu arada evini Bayezid Camii imaretinin kapısı üstündeki
  odalardan meydana nazır olan kısma nakletti. Ayrıca
  kendisine bir tekke tevcih olunması için Meşihat’ a müracaat
  etti. Fındık zade Macuncu civarında Şehremini Odabaşı
  semtindeki Kelamî Dergahı şeyhliği münhal bulunuyordu.
  Burası Kadirî tekkesi olduğundan tayın için Kadirî
  icazetname gerekiyordu. Esad Efendi 1303/1883 tarihinde Abdülkadir
  Geylanî ahfadından Abdulhamid er-Rifkanî’den aldığı
  Kadiri icazetnameyi ibraz île bu tekkeye tayin olundu. Burada
  muntesiblerine önce oturarak ve Kadiri evradı okuyarak
  Kadiri ayini, sonra da Nakşî usulünce “hatm-hacegan”
  yaptırırdı. Ancak Nakşî tarîkatında sohbet esas olduğundan
  cuma günleri de zikirden evvel “esrar-ı aşk ve
  muhabbete dair” sohbet ederdi Es’ad Efendi bir ara Halıcılar’
  da bulunan Feyzullah Efendi dergahına da devam etti.

  Tekrar Erbil’e

  İstanbul’a ilk geldiği bu devrede ibadet ve ahlak gibi çeşitli
  konulardaki hadislerden derlediği “Kenzu’l-İrfan”
  adlı eserini neşretti. Onun bu esen büyük hüsn-i kabüle
  mazhar oldu. 1316/1900 yılında Abdulhamid Han tarafından
  bilinmeyen bir sebeple memleketi Erbil’de ikamete me’mür
  edildi

  Erbil’ de saliha bir kadın tarafından kendisi için inşa
  ettirilen tekkede Meşrutiyetin ilanına kadar irşad
  hizmetiyle meşgul oldu Mektubat adlı eserindeki mektuplarının
  ekserisini bu esnada Erbil’de muhib ve müridhanıyla
  muhabereleri teşkil eder.

  İstanbul’ a İkinci Gelişi

  Esad Efendi, Meşrutiyeti müteakip sevenlerinin daveti üzerine
  1324/1908′ de tekrar İstanbul’a döndü. Kelamî dergahını
  zemin kat üzerine genişleterek yeniden inşa ettirdi. Üsküdar’daki
  Selimiye Dergahı şeyhliği boşalınca oranın şeyhliği de
  Es’ad Efendi’ye tevcih olundu. Buraya niyabeten oğlu Mehmed
  Alı Efendi’yi tayın etti. Kendisi de arasıra gelip irşad
  hizmetini oğluyla birlikte yürüttü. Milli mücadelenin başlaması
  üzerine Ankara’ ya gidecek olan Fevzi (Çakmak) Paşa’nın bu
  dergahta Es’ad efendiyle birkaç defa görüştüğü
  bilinmektedir.

  Meclis-i Meşayıh Reisliği

  Es’ad Efendi 1330/1914 yılında önce Meclis-i Meşayıh azası
  sonra da reisi oldu Meclıs-i Meşayıh reisliği zamanında
  tekkelerin ıslahı ve şeyhliklerine ehliyetli kimselerin
  tayini ile şeyh evladının en iyi şekilde yetiştirilmelerini
  temin istikametinde çalışmalar yaptı. Padişah Sultan Reşad’
  ın sevgisini kazanan Es’ad Efendi, aynı yıl “sürre emînî”
  olarak hacca gönderildi. 1331/1915 yılında meclis-i Meşayıh
  reisliğinden istifa etti.

  Es’ad Efendi pek çok halife yetiştirdiğinden İstanbul,
  Anadolu, Yugoslavya ve Bulgaristan’da binlerce müntesibi vardı.
  Cumhuriyetin ilk yıllarında (1925) tekkelerin kapatılmasından
  önce İstanbul’a gelen ve Kelami Dergahı’nda onbeş gün
  misafir kalan Danimarkalı araştırıcı Carl Vett’ in anlattıklarından
  onun dergahına ilim ve devlet adamlarından pekçok itibarlı
  kişinin o şartlarda bile devam ettiği anlaşılmaktadır.
  (bk. Kelamî Dergahından Hatıralar)

  Tekkelerin Kapatılmasından Sonra

  Tekkelerin kapatılmasından sonra hiç sokağa çıkmamağa
  karar vererek Erenköy-Kazasker’ de satın aldığı köşkünde
  inzivayı ihtiyar etmesine rağmen dikkatler üzerinden eksik
  olmamıştır. 23 Aralık 1930 yılında meydana gelen Menemen
  vak’asıyla ilgisi bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak
  Menemen’e sevk edildi. İdam talebiyle yargılandı, ilerlemiş
  yaşı sebebiyle idam cezası müebbed hapse çevrildi. Oğlu
  M. Ali Efendi ise idam edildi.

  Es’ad Efendi Menemen’deki askeri hastanede üremiden tedavi gördüğü
  sırada 84 yaşında iken 3-4 Mart (1931) gecesi vefat etti.
  Vefatıyla birlikte zehirlendiği ile ilgili tartışmalar da
  gündeme geldi.

  Edebî Şahsiyeti

  Ana dili Türkçe olmakla beraber aynı kuvvetle Arapça, Farsça
  ve Kürtçe de bilirdi. Divanı ve diğer eserleri buna
  delildir. Türkçeyi kullanmaktaki mahareti Hüseyin Vassaf
  Bey’ in ifadesiyle “selîka-i kalemiyyesi ve tarz-ı
  ma’nadaki tevcihi kendisin sahife-i edebiyatta sername-i mübahat
  eyliyecek derecededir.”

  Es’ad Efendi kendisi tekkeden yetişmiş bir şair olmasına
  rağmen tasavvufi halk edebiyatından ziyade divan edebiyatını
  benimsemiş ve aruzu büyük bir ustalıkla kullanmayı başarmıştır.
  O’nun Türkçeyi kullanmaktaki liyakati ve şiirlerindeki başarısını
  Necip Fazıl şöyle ifade etmektedir: “Esad Efendinin
  Kenzü’l-İrfan isimli eserinde asli metne ve Osmanlıca’ ya büyük
  bir sadakat ve hakimiyet müşahede ettiğimizi belirtmek
  borcundayız…” “Şiirlerine gelince bunlar, Şeyh
  Es’ad Efendi’nin bir hassasiyet ve şiir kabi-liyyetine malik
  bulunduklarına işarettir…” (Son Devrin Din Mazlumları,
  s. 169-170)

  Eserleri:

  1-Kenzü’l-İrfan: Ahlak, ibadet ve takva gibi muhtelif
  konularda derlenmiş binbir hadis-i şerîfin tercüme ve izahından
  ibarettir. Eser eski harflerle iki defa neşredildi. (İstanbul,
  1317, 1327) Yeni harflerle de pekçok defa basılan bu
  eser.son olarak Erkam yayınlarınca aslî şekline uygun bir
  biçimde yeniden yayınlandı. (İstanbul, 1989)

  2-Mektubat: Bilhassa Erbil’ de bulunduğu sırada muhib ve müridlerine
  yazdığı tasavvufi mahiyette yüzelli dört mektubtan müteşekkildir.
  Tamamına yakını Türkçe olmakla beraber birkaç arapça ve
  farsça mektup da vardır. Mektübat’ın baş tarafındaki ilk
  altı mektupla 36. mektup Tasavvuf mecmuasında makale olarak
  yayınlanmıştır. (İstanbul, Tasavvuf mecmuası, sene:1307)
  Mektubat eski harflerle iki defa yayınlanmıştır.
  (1338,1341) Mektubat, H. Kamil YILMAZ ve İrfan GÜNDÜZ tarafından
  ilmi esaslara uygun olarak neşredilmiştir. (İstanbul, 1983)
  Bu son neşrinde ilk neşirlerde bulunmayan iki mektuba da yer
  verilmiştir.

  3-Dîvan: Türkçe ve Farsça şiirlerinin toplandığı
  eseridir. Aruz veznini büyük bir ustalıkla kullanan Es’ad
  Efendi, zaman zaman tasavvuf halk edebiyatı şairleri gibi şiirler
  ve onlara tahmisler de yazmıştır. Dîvan’ da yer yer Arapça
  manzumelere ve bir kürtçe gazele rastlanmaktadır. Farsça
  şiirler Ali Nihat Tarlan tarafından tercüme edilerek.Dîvan
  yeni harflerle Cemal Bayak tarafından yayınlanmıştır.(İstanbul,1991)
  Dîvan’daki farsça “Mev-lid-i Fatıma” manzümesi,
  Şeyhin oğlu tarafından nazmen türkçeye çevrilmişir.

  4- Risale-i Es’adiyye: Tasavvuf ve tarikatın lüzumu ve
  faziletiyle seyr u sülukün şekil ve adabından bahseden küçük
  bir risaledir. Müellif bu eserinde otobiyografisini de müridlerinin
  talebi üzerine kaleme almıştır. Eski harflerle bir defa
  basılan bu küçük eser yeni harflerle de yayınlanmıştır.
  (İstanbul, 1986)

  5- Tevhîd Risalesi Tercümesi:

  Muhyiddin İbn Arabi’ye izafe edilen bir risalesinin Türkçe
  tercüme ve şerhidir. Bu risale İbn Arabi’ ye değil Evhadid-din
  Balyani’ye aiddir. Eser, Ali Kadri tarafından yayınlanmıştır,
  (İstanbul 1337,103s.)

  6- Fatiha-i Şerife Tercümesi:

  Fatiha süresinin tefsiri bir tercemesidir. Eski harflerle müstakil
  olarak, yeni harflerle Risale-i Es’adiyye ile birlikte yayınlandı.
  (İstanbul 1986).

  Bunlardan başka Urfalı Şeyh Safvet Efendi’ nin çıkardığı,
  Tasavvuf ile Beyanü’1-hak ve benzeri mecmualarda neşredilmiş
  yazıları vardır.

  Muhammed Es’ad Erbili,meşayıhın ulemasından olması
  sebebiyle daha sağlığında büyük bir şöhrete ve halk
  tarafından hüsn-i kabule mazhar olmuştur. Nitekim onun yakınlarından
  bir meczûb derviş, daha Erbil’de iken şöyle bir rüya görür:
  “Es’ad Efendi’nin iki kolu, İstanbul merkez olmak üzre,
  Erbil’den Balkanlara kadar olan geniş bölgeyi ihata
  etmektedir. Önce bir rüyadan ibaret olan bu hal, elli sene
  sonra hakikat olmuş ve Es ad Efendi’nin Anadolu’dan
  Arnavutluk, Bulgaristan ve Sırbistan’a kadar uzanan alanda
  pek çok müridi bulunmuştur.

  Esad Efendi, Muhammedi meşrebde ve îsar ve infak doygunluğunda
  bir gönül sultanıydı. Nitekim vefatına yakın şunları söylemişti:
  İntisabımın ilk yıllarında gönlüme: Ya Rabbi, huzur-i
  ilahiyyene çıplak olarak geleyim. Şayan-ı kabul amelim
  varsa onları günahkar kullarına bağışlayayım şeklinde
  bir duygu gelmişti. Şimdi aynı duygularla doluyum.

  Es’ad Efendi diyor ki iki mes’ele hakkında şüphem vardı.
  İmam Rabbanî hazretlerinin mektûbatını okuyunca bu şüphelerim
  zail oldu:

  a) Tarikatte asıl olan tam anlamıyla sünnete bağlanmak
  olduğuna göre, bazı tarikatlarda riyazat yapmadan manevî yükseliş
  nasıl olabilir?

  Bu sorunun cevabını İmâm-ı Rabbanî’nin Mektûbat’ında
  buldum.”Karnın, temiz ve helal yiyecekle doyarsa fikirde
  havatır olmaz. Zikir, fikir, rahat ve huzurlu olur. Fakat
  nefsin hakkı verilmezse huzûra mani olabilir”.

  b) “Fena-yı kalbden sonra kalbe havatır nasıl
  gelebilir?

  Bunun cevabını da “Kalb fena bulduktan sonra kalbe
  gelen havatır kalbe zarar vermez, aksine kalb vazifesini
  yapmaya devam eder.” Hükmünde buldum.

  Rivayete göre bir Japon generali müslüman olup İstanbul’a
  gelir, İstanbul da Es’ad Efendi nin Kelamî dergahında bir müddet
  misafir olur ve zikir meclislerine katılır. Daha sonra bazı
  dergahlarda da zikir meclislerine katılan bu Japon general
  “Allah Allah” diye zikretmede gök kuvvet var. Padişahlar
  da böyle “Allah Allah” deseler, top tüfek
  kuvvetinin hükmü olmaz” der.

  Es’ad Efendiye bir gün İttihad ve Terakki taraftarlarından
  biri gelip der ki Allah,”Dua ediniz, sizin dualarınızı
  kabul edeyim” (Gafir, 40/60) buyuruyor. Halbuki biz dua
  ediyoruz, bize bir şey vermiyor ve duamızı kabul etmiyor.
  Acaba bu ayete yanlış mana mı veriliyor?” Es’ad Efendi
  şu cevabı verir:

  -“Duanın kabulü için birtakım şartlar vardır. Şart
  yerine gelmeyince şarta bağlı hüküm de gerçekleşmez.
  Duanın kabul olunmayışında ayrı bir takım hikmetler vardır.
  Bazen duanın beklenen ve istenen şekilde kabul edilmeyişi
  kul için daha büyük bir hayır olabilir. (bk el-Bakara,
  2/216) Mesela sıtma hastasının canı bal isterse hemen
  verilmez. Çünkü bal, sıtma için zehir gibidir. Ayrıca bu
  ayet bir başka manaya göre “Beni davet edin, ben de
  meclisinize geleyim” anlamınadır.

  Bir başka seferinde yine inançsız birisi Es’ad Efendi’nin
  tekkesine gelerek müslümanları tezyif etmeye başladı.
  “Her kötülük müslümanlarda, yalan, hırsızlık gibi
  fenalıklar hep onlarda Bu nasıl din böyle?”

  Es’ad Efendi dedi ki:

  – Bu senin söylediklerin bile dinimizin büyüklüğüne
  delildir. Başka dinler batıl olduğu için şeytan onlarla
  pek fazla uğraşmıyor. Çünkü boş eve hırsız girmez.

  Es’ad Efendi’nin nazarı keskin, sohbeti etkileyici idi. İhvan
  ve halifelerinden de teveccüh ve nazarı keskin insanlar vardı.
  Nitekim Es’ad Efendi’nin Erbil’de ziyaret maksadıyla bulunduğu
  sırada çevre köy ve kasabalardan ihvan akın akın
  geldiler. Gelenler arasındaki bir genç Es’ad Efendi’nin yanına
  kadar sokuldu. Efendi hazretleri ona “Okuma yazma bilip
  bilmediğini, tarikata girip girmediğini” sordu. O da şöyle
  konuştu:

  – “Okumam yok. Henüz tarik da almadım. Köyümüzden
  bir kızı sevmiştim. Babasından istettim, vermediler.
  Muhtar beni askere gönderdi. Ben askerde iken o kızı oğluna
  almış. Şimdi ben onlardan birini öldürüp intikamımı
  almadıkça tarikata girmeyeceğim.

  Es’ad Efendi, gencin söylediklerine hayretle “ya öyle
  mi?” diye mukabele etti. Bu arada halifelerinden Şemseddin
  Efendiye bu gençle meşgul olmasını işaret etti ve abdest
  tazelemek için dışarı çıktı. Dönüşünde bu genci değneğini
  at yapmış koşarken gördü, o haliyle biraz koşuştuktan
  sonra kalabalığı yararak geldi. Şemseddin Efendi’nin
  teveccühüyle önce meczûb bir tavır sergileyen bu delikanlı
  daha sonra Es’ad Efendi’ye gelip: “Bana tarik ver”
  dedi. Es’ad Efendi:

  “Hani sen adam öldürecektin” dedi. Genç, “o
  hal geçti” karşılığını verdi. Tekrar tarik
  isteyince Es’ad Efendi “Senin Şeyhin Şemseddin
  Efendidir” dedi. Fakat o genç “Hayır, hayır o değil,
  ben biliyorum sensin” karşılığını verdi. Es’ad
  Efendi, bununla birlikte meczûb tabiatlı olmaktan çok,
  temkin ehli olmayı tavsiye eder. “Bize serinkanlı insan
  lazım” derdi.

  Esad Efendi, “Ümmetimin şereflileri Kur’an
  hamilleridir.” hadisini ”Kuran tilavetine müdavim,
  ahkamıyla amil, teheccüt namazı ve zikirle geceleri ihya
  edenlerdir” diye yorumlardı. Yoksa bazılarının dediği
  gibi sadece Kur’an hafızları demek değildir. Kuran ahkamına
  itaatkar olmayan ve namaz bile kılmayan hafızlar neye yarar?
  Nitekim Kuranda öyleleri hakkında: “Kendilerine Tevrat
  yükletilip de onu taşımayan; emirlerini tutmayanların
  durumu kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir” (el-Cumua,
  62/5) buyurulmuştur. Sırtında kitap taşıyan merkebe taşıdığının
  ne faydası vardır?

  Es’ad Erbili hazretleri, “Sizden insanları hayra çağıran,
  iyiliği emreden, kötülüklerden sakındıran bir topluluk
  bulunsun. Onlar gerçek felaha erenlerdir.” (Ali İmran,
  3/104) ayet-i kerîmesini şöyle tefsir eder:

  “Ey İslam cemaati! Sizlerden bir taife, dinî ilimleri
  öğrenip tahsil ettikten sonra avam-ı nası gerçek tevhide
  ve islamî hayata çağırsın. Şeriatın ve aklın meşru
  kabul ettiği şeyleri kendisi yerine getirdikten sonra diğer
  insanlara da emretsin. Yine şeriat ve akıl ölçülerine göre
  çirkin olan davranışları kendisi terkettikten sonra başkalarını
  da o kötülükten sakındırsın. İşte bunlar hakîkaten
  gerçek kurtuluşa erenlerdir. Şayet bu kimseler Cenab-ı
  Hakk’ın emir ve nehiylerine itina göstermez; ilimleriyle
  amel etmezlerse ahkam-ı ilahiyi insanlara tebliğ etmeye layık
  değillerdir. Bu gibilerin tebliğlerinin te’siri de olmaz, sözün
  kısası, şüphesiz Hak Teala Hazretleri avam-ı nâsın
  cehalet ve günahtan kurtulması ve marifet nurundan istifade
  edebilmesi için hususî bir topluluğun ilim ve amel
  cihetinden yetiştirilmesini emr ile bu vazifeyi farz-ı
  kifaye olarak müslümanlara yüklemektedir. Bu mukaddes
  vazifenin medar-ı iftihar olan yükü de şüphesiz, zahiren
  batınen alim olma sıfatını kazanmış meşayih-i kiramın
  uhdelerine tevdî buyurulmuştur.”

  Es’ad Efendi, İbn Arabi’yi çok sevdiği ve vahdet-i vücut
  fikrine kail olduğu halde bu düşüncenin “ittihad ve
  hulul” şeklinde anlaşılmasından son derece tedirgin
  olmaktadır. Nitekim: “Her nerede olursanız olun, Allah
  sizinle beraberdir” (el-Hadîd, 4) ayetinin tefsirinde
  der ki: “Ayet-i kerimedeki bu beraberlik zata ve zamana müteallik
  bir beraberlik olmadığı gibi hulûl ve İttihad yoluyla da
  değildir. Aksine bütün zuhur mahallerinden şimşek ziyası
  gibi, sadece zuhur ve huzur suretiyledir. Yani Hazreti Allah bütün
  işlerimizi ve her halimizi bilmekte, görmekte ve vakıf
  bulunmaktadır. Göklerde ve yerde mevcud bulunan herşey,
  O’nun kendi mülküdür. Herkese iyi veya kötü ameline göre
  karşılık vermek onun hakkıdır. Bu ayet-i celîleyi
  bildikten sonra halktan birinin yanında çirkin bir fiili
  yapmaya cesaret edemeyenlerin Yüce Mevla’nın huzurunda ne
  cesaretle o çirkin hareketi yapmaya teşebbüs edebilecekleri
  hayret verici bir husustur. Acaba bu gibilere akıllı
  denilebilir mi?”

  Yine o: “Size ne oluyor ki Allah yolunda infakta
  bulunmuyorsunuz? (el-Hadid, 10) Ayet-i kerimesini tefsir
  ederken şu mühim konulara işaret etmektedir:

  1) Kiralık evlerde oturmakta olan kiracıların bir evden diğer
  bir eve taşınırken bütün eşyasını beraberinde götürüp,
  sevdiği mallarından hiçbir şeyi bırakmayacağı herkesçe
  bilindiği halde, herşeye muhtaç olan kabir evine gidenlerin
  sevgili eşyalarından kısmen olsun birşeyi beraberinde görülmemeleri
  gerçekten hayret ve dehşet verici bir durumdur.

  2) Cenab-ı Hakk’ın kullarına emaneten ihsan buyurduğu
  mallarından kulun ayrılacağı şüpheye mahal olmayan bir
  gerçektir. Şu kadar var ki, fakirleri doyurmak, düşkünleri
  giydirmek, camî ve mescid yaptırmak, İslam’ın zaferi ve
  ehl-i İmanın kuvvet bulması için gerekli olan harp
  aletlerine ve nakliye vasıtalarına sarfedecek malı elden
  avuçtan çıkarmak hemen veya ileride medh ve sevabı
  celbedecektir. Aksine sadece “pintilik duygusu”
  denilen adi tabiat yüzünden veya Kur’an ayetlerine ve
  Peygamberimiz (s.a.)’in hadislerine tam bir îmanla itimat
  edememek yüzünden cimrilik hastalığını, cömertlik şerefine
  tercih edenlerin; yani malının fazlasını kısmen de olsa
  yukarıda bahsedilen yollardan herhangi birine sarfetmeyerek
  ölüm ile bu mallarından ayrılmak zorunda kalanların ilahî
  azab ve itaba müstehak olmaktan korkup çekinmemeleri gerçekten
  üzücü bir haldir.

  Es’ad Erbili hazretleri iyi bir alim olduğu kadar usta bir şairdi.
  Nitekim onun divanından sunacağımız çerçeve içindeki şiir
  onun duygu ve aşk yüklü dünyasının mahir san’atıyla
  terennümüdür. Aynı zamanda şiirdeki:

  “Ne mümkün bunca ateşle şehid-i aşkı gasleylemek”
  mısraı da kendisinin şehid olacağını sezip önceden
  haber vermesi şeklinde bir keramet olarak değerlendirilmektedir.

  ES’AD ERBÎLÎ HAZRETLERİNDEN BİR ŞİİR

  Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nev-bahâr âteş Gül âteş
  bülbül âteş sünbül âteş hak ü hâr âteş

  Şua’ı âfitâbındır yakan bi’l cümle uşşâkı Dil âteş
  sîne âteş hem dü çeşm-i eşk-bâr âteş

  Hayal-i şem’-i rûyinle aceb mi yansa cân u dil Nigârım
  gel de gör kalbimde âteş âh u zâr âteş

  Ne mümkün bunca âteşle şehîd-i ışkı gasletmek Cesed
  âteş kefen âteş hem ab-ı-hoş-güvâr âteş

  Ben el çektim safa-yı hatır u aram-ı canımdan Safa âteş
  cefa âteş firar âteş karar âteş

  Ne yapsam bu dil-i mahzûnu mesrur eylemem şahım Gam âteş
  gam-güsar âteş temenna-yı mesar âteş

  Ümid-i afiyet besler mi Es’ad yardan haşa Saçar oldukça gözden
  ol nigâr-ı gül-i zâr âteş

  Posted in Allah Dostları, Esad Erbili Efendi, Silsile | 1 Comment »

   
  Takip Et

  Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

  Diğer 33 takipçiye katılın